Πανεπιστημιακή Έρευνα και Άμυνα στην Ελλάδα

52

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η συνεργασία των ανώτατων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων μιας χώρας με την αμυντική της βιομηχανία και τις ένοπλες δυνάμεις της, είτε σε αμιγώς στρατιωτικές εφαρμογές είτε σε ευρύτερες δραστηριότητες και θεματολογία, μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επωφελής για όλους ανεξαιρέτως τους εμπλεκόμενους.

Στην Ελλάδα, η συνεργασία των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, δυστυχώς δεν απέκτησε ποτέ ουσιαστική δυναμική και ευρύτητα. Υπάρχουν βεβαίως κάποιες γνωστές (π.χ. σχεδίαση αρματαγωγών και περιπολικών ανοικτής θάλασσας) και μερικές άγνωστες (διαβαθμισμένες) επιτυχημένες περιπτώσεις, περισσότερο όμως ως αποσπασματικές και μεμονωμένες προσπάθειες παρά ως κομμάτι μιας οργανωμένης στρατηγικής.

Εφόσον διευρύνουμε την χρονική περίοδο εξέτασης από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, η γενεσιουργός αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί κατά κύριο λόγο στην «δαιμονοποίηση» των Ενόπλων Δυνάμεων και της αμυντικής βιομηχανίας. Η πλειοψηφία του διδακτικού προσωπικού, των ερευνητών και των φοιτητών των ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με την επίκληση μιας κακώς εννοούμενης και στρεβλής προοδευτικότητας και στα πλαίσια ενός αντιμιλιταριστικού πνεύματος ασύμβατου με τις απειλές που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει η χώρα, υπήρξαν για δεκαετίας αδιάφοροι έως και εχθρικοί απέναντι στις Ένοπλες Δυνάμεις και την αμυντική βιομηχανία, ιδιαίτερα την ιδιωτική. Η προοπτική συνεργασίας αντιμετωπιζόταν όχι μόνο ως αντίθετη στον σκοπό του εκάστοτε ιδρύματος αλλά και ως επικίνδυνη για την ανεξαρτησία του.

Αντίστοιχα, οι Ένοπλες Δυνάμεις, συνεκτιμώντας το διαμορφωμένο αρνητικό κλίμα και επηρεασμένες από μια έντονη εσωστρεφή νοοτροπία λειτουργίας, προτίμησαν να επικεντρωθούν στα στρατιωτικά ερευνητικά κέντρα (ΚΕΤΕΣ, ΚΕΤΑ/ΕΤΗΜ και στο «πολιτικό» ΓΕΤΕΝ). Η κρατική αμυντική βιομηχανία, θέλοντας για λόγους κύρους και διεκδίκησης των σχετικών πιστώσεων να παρουσιάσει μια εικόνα πλήρους ερευνητικής αυτοδυναμίας και καθοδηγούμενη από μια αμιγώς συντεχνιακή λογική, δεν αναζήτησε ουσιαστικές συνεργασίες στην έρευνα. Τέλος, η ιδιωτική αμυντική βιομηχανία θεώρησε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα πνευματικά δικαιώματα της έρευνας που διεξάγεται εντός των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαγορευτικό για ουσιαστική συνεργασία, καθώς αυτό πρακτικά δεν έδινε τη δυνατότητα ή καθιστούσε ιδιαίτερα περίπλοκη την εν συνεχεία εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Στο παραπάνω περιγραφόμενο πλαίσιο, δεν είναι περίεργη η απουσία μιας θεσμοθετημένης και οργανωμένης διεπαφής επικοινωνίας, αφήνοντας την διερεύνηση τυχόν κοινού πεδίου συνεργασίας σε προσωπικές πρωτοβουλίες μελών της επιστημονικής κοινότητας και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Ουσιαστικά, δεν υπήρξε ποτέ ένας άμεσος, αποτελεσματικός και κυρίως ολοκληρωμένος τρόπος οι Ένοπλες Δυνάμεις να ενημερωθούν για τις δυνατότητες και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αντίστοιχα τα ΑΕΙ/ΤΕΙ να αντιληφθούν τις πραγματικές ερευνητικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. Άμεση συνέπεια των παραπάνω ήταν να παρουσιάζονται φαινόμενα όπου είχαμε κάποιες περιπτώσεις έρευνας σε αντικείμενα στρατιωτικής μεν θεματολογίας αλλά αδιάφορα για τις Ένοπλες Δυνάμεις ή να ζητείται από πανεπιστημιακά εργαστήρια όχι απλώς να αναπτύξουν επιμέρους εφαρμογές και νέα τεχνολογία αλλά να κατασκευάσουν ολοκληρωμένα αμυντικά προϊόντα, έξω προφανώς από τις δυνατότητες αλλά και τον σκοπό τους. Έτσι, παρά την κατά κανόνα καλή πρόθεση και επάρκεια γνώσεων των ερευνητών, είτε το παραγόμενο έργο έμενε ανεκμετάλλευτο, είτε το τελικό προϊόν υστερούσε σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες, απογοητεύοντας τους συμμετέχοντας και δημιουργώντας αρνητικό προηγούμενο για μελλοντική νέα συνεργασία.

Σύμφωνα και με την διεθνή πρακτική, το εργαστήριο ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος μπορεί να αναλάβει για παράδειγμα την ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού ακουστικού μορφοτροπέα (transducer), ενός πολύ γρήγορου ADC ή την βελτιστοποίηση προγραμματισμού ενός Virtex FPGA με στόχο την παραγωγή μιας DRFM. Απεναντίας, είναι ασυνήθιστο και πλήρως αναποτελεσματικό, ένα εργαστήριο π.χ. Πολυτεχνείου να αναλάβει την ανάπτυξη και κατασκευή μιας τορπίλης ή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου.

Παρά τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω όμως, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν κινήσεις που δείχνουν ότι γίνεται μια προσπάθεια να τεθούν οι βάσεις για μια συντονισμένη προσέγγιση και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας με τις Ένοπλες Δυνάμεις. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το 2016, το Πολεμικό Ναυτικό προχώρησε σε υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Γ’ΣΣ/NRDC-GR με τη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο οποίο λειτουργεί ήδη η Έδρα Στρατηγικών Σπουδών του ΓΕΕΘΑ. Παράλληλα, η εχθρότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις έχει περιοριστεί δραστικά και πλέον χαρακτηρίζει ελάχιστες και μεμονωμένες περιπτώσεις.

Κάποιες επιπλέον ενέργειες που, χωρίς ουσιαστικό κόστος, θα ενισχύσουν την παραπάνω προσπάθεια, είναι η ανάθεση στην ΔΑΕΤΕ του ρόλου διεπαφής μεταξύ των ΑΕΙ /ΤΕΙ και των Ενόπλων Δυνάμεων, η χαρτογράφηση των δυνατοτήτων έρευνας των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από μια αντίστοιχη διαδικασία όπως αυτή του μητρώου κατασκευαστών αμυντικού υλικού και η ολοκλήρωση της συγκρότησης του ΕΦΑΕΤ (ΚΕΤΕΘΑ) με την πρόβλεψη της στενής συνεργασίας του με την υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα της χώρας.

Η οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αποτελεί συγχρόνως τροχοπέδη αλλά και ευκαιρία. Τροχοπέδη λόγω του δραστικά μειωμένου προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ και ευκαιρία λόγω της επιτακτικής πλέον ανάγκης των Ενόπλων Δυνάμεων να αναζητήσουν πρωτοποριακές και καινοτόμες εγχώριες λύσεις τόσο σε επιχειρησιακά όσο και σε λειτουργικά καθημερινά προβλήματα.

 • Πάτε καλά;

  Υπερβολικά πολλές ανακρίβειες τις οποίες θα απαντήσω σημείο προς σημείο (Κ. αν έγραψες το άρθρο είσαι αδικαιολόγητος που δεν έστειλες ένα μέιλ).

  Ας τα πιάσουμε ένα ένα (όποιος αντέξει να διαβάσει το σεντόνι είναι ήρωας):

  Ι)Το κύριο πρόβλημα, ειδικά σε ό,τι αφορά το ΕΜΠ, είναι πολυ πιο δύσκολο καθότι προσκρούσει στο τέρας της γραφειοκρατίας. Για να είμαι σαφής:
  ‘Οταν φτιάχτηκε το Πολυτεχνείο, πρότυπο του ήταν η Ecole Polytechnique του Παρισιού. Η τελευταία ήταν και είναι σχολή που εκπαιδεύει μεν μηχανικούς όμως υπάγεται στο υπουργείο Αμυνας και τυπικά (και ορισμένοι ακολουθούν το δρόμο) όλοι οι υποψήφιοι προορίζονται για το γαλλικό στρατό. Το 1914 όταν και θεμελιώθηκε το Μετσόβιο στη σύγχρονη μορφή του, πρότυπο για το Μετσόβιο δεν αποτελούν πια οι γαλλικές grandes ecoles αλλά τα γερμανικά πολυτεχνεία. Εξού και η δημιουργία του όρου ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, που κάνει διάκριση μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών εφαρμογών και δεν αποτελεί μετάφραση του αγγλογαλλικού όρου (που θα ήταν ΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ). Στην λογική αυτή και για να μπει ξεκάθαρο όριο ανάμεσα στις σχολές μηχανικού των ενόπλων δυνάμεων και να ακολουθήσει το Μετσόβιο άλλο δρόμο, μπήκε όρος στο καταστατικό που αναφέρει ΡΗΤΑ την αποστολή του ΕΜΠ για ειρηνικούς σκοπούς και τη ΜΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (πλην εξαιρέσεων για την ΑΜΥΝΑ της χώρας).
  Ο όρος αυτός μεταφέρεται αυτόματα στους διάφορους κανονισμούς λειτουργίας και έχει μπει ΚΑΙ στον τελευταίο του 2000. Ο κανονισμός λειτουργίας-ΦΕΚ 1098/Β/05.09.2000, αναφέρει ρητά στη σελίδα 38 του pdf:
  » α)Στο ΕΜΠ δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή ή συμμετοχή σε έρευνες για πολεμικούς σκοπούς οποιασδήποτε μορφής, με εξαίρεση την έρευνα για της ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ανάγκες της χώρας και δεν αναλαμβάνονται έρευνες με χρηματοδότες διεθνείς στρατιωτικούς οργανισμούς.
  β)Η διεξαγωγή ΑΠΟΡΡΗΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ. Εάν μια απόρρητη έρευνα εξυπηρετεί την άμυνα της χώρας, απαιτεί ειδική εγκριτική απόφαση της Συγκλήτου».

  Επομένως εξαρχής πολεμικές εφαρμογές τύπου πύραυλος κοκ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΡΟΠΑΛΟΥ. Προκαλεί εντύπωση πως ο Κωττής προσπαθούσε να φέρει τέτοια προγράμματα στο ΕΜΠ όταν έπρεπε να ξέρει ως Αντιπρύτανης τον εσωτερικό κανονισμό και την ιστορία του Ιδρύματος αλλά στην ΕΛλάδα είμαστε, το να είσαι επικεφαλής ενός ιδρύματος δε σημαίνει πως δίνεις δεκάρα για τον εσωτερικό του κανονισμό.
  Να σημειωθεί πως ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ΔΕΝ αλλάζει εύκολα, όχι γιατί είναι αντιμιλιταριστές στο Μετσόβιο (θα διαλύσω το μύθο αυτό στο σημεία γ και δ) αλλά επειδή αλλαγή του εσωτερικού κανονισμού θα σημάνει πόλεμο μεταξύ των διαφόρων φραξιών για να βάλουν δικούς τους όρους σε άλλα σημεία (πχ χρηματοδότηση έρευνας, κανόνες λειτουργίας εργαστηρίων κοκ). Επομένως προς το παρόν, κανείς καθηγητής και καμιά κυβέρνηση δεν έχει όρεξη να ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου.

  β)Συνεχίζω με το τον όρο αμυντικές εφαρμογές. Ο όρος αυτός μπήκε για να επιτρέψει την διεξαγωγή έρευνας στο ΕΜΠ περί στατιωτικών εφαρμογών που ΔΕΝ προορίζονται για συστήματα που αφαιρούν την ανθρώπινη ζωή. ΠΧ το ΕΜΠ δεν δικαιούται να διεξάγει έρευνα για πυραύλους κοκ αλλά μπορεί να διεξάγει έρευνα για θωρακίσεις οχυρών, ραντάρ. Ωστόσο, προκαλεί πρόβλημα ο όρος περί ειδικής έγκρισης της συγκλήτου για απόρρητη έρευνα γιατί συνηθίζεται να μην εγκρίνεται η μυστικότητα. Αποτελεί λοιπόν τεράστιο ερώτημα το πόσο ακριβώς θα εξυπηρετήσει την άμυνα της χώρας το να βγει αναφορά γραπτή για το τι ακριβώς μελέτησε σε ένα ραντάρ το ΕΜΠ. Οκ, υπάρχουν εφαρμογές που αυτό δεν παίζει ρόλο (πχ θωρακίσεις) αλλά αυτόματα υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία αμυντικών εφαρμογών που αποκλείεται.

  Έτσι, εν κατακλείδι, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΕΜΠ έχει ήδη αυτοαποκλείσει έναν τεράστιο αριθμό αμυντικών πρότζεκτ. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει πως το ΕΜΠ δε συμμετέχει διαχρονικά σε αμυντικές έρευνες και ολόκληρη η παράγραφος περί ενόπλων δυνάμεων είναι ανακριβής.

  γ)O κανονισμός απαγορεύει στο ΕΜΠ τη διεξαγωγή έρευνας για μη πολεμικούς σκοπούς και απαιτεί ειδική έγκριση αυξημένης γραφειοκρατίας για απόρρητες έρευνες. Ο κανονισμός ΔΕΝ απαγορεύει τη συμμετοχή του ερευνητικού προσωπικού του ΕΜΠ σε προγράμματα πολεμικού προσανατολισμού, στο οποίο πχ προεδρεύουν οι ανώτατες εκπαιδευτικές σχολές των Ενόπλων δυνάμεων (πχ ΣΣΕ, Ικαροι κοκ). ΓΙα να το κάνω ταλιράκια: Ο κανονισμός απαγορεύει τη διεξαγωγή έρευνας για πολεμικές εφαρμογές εντός του Μετσοβίου. Το να πάει ο προφέσσορας στη σχολή Ικάρων και να διεξάγει έρευνα εκεί (Ως επισκέπτης καθηγητής ή ιδιώτης) επιτρέπεται. ‘Αρα αυτόματα αντιλαμβανόμαστε πως ποτέ το πρόβλημα δεν ήταν η θέληση. Εν συνεχεία, υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα:

  Εμπιστεύεται η αρχή ενόπλων δυνάμεων τη διεξαγωγή έρευνας εξ απορρήτων να γίνει στο ΕΜΠ με το γνωστό καθεστώς φύλαξης του; Δλδ εμπιστεύεται στρατηγός να δώσει απόρρητα στοιχεία για να διεξαχθεί έρευνα σε ένα ίδρυμα με ελλιπή φύλαξη, σε έναν τεράστιο χώρο δίχως αρκετό αριθμό φύλακων και αυξημένα μέτρα προστασίας; Μου αρέσει που κατά τα άλλα μιλάμε για κουλτούρα ασφαλείας στη χώρα. Και προσέξτε: ΔΕΝ ΕΘΙΞΑ ΚΑΝ ΤΗ ΛΕΞΗ ΑΣΥΛΟ. Αυτό γιατί στο ΕΜΠ που αποτελεί μητροπολιτικό πάρκο, ΔΕΝ υπάρχει ιδιωτική φύλαξη ούτε και δίχως άσυλο.

  Προσωπικά λοιπόν θεωρώ τη διεξαγωγή έρευνας στο Μετσόβιο με απόρρητα έγγραφα ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ από άποψη ασφαλείας. Ενδεικτικά, στη μεικτή μονάδα Unité Mixte de Physique CNRS/Thales του Παρισιού που δεν ήταν καν ιδιωτική, το προσωπικό ασφαλείας ήταν ένοπλοι στρατοχωροφύλακες (gendarmerie) ενώ σε συγκεκριμένες μονάδες (πχ κάτω στη Μασσαλία), το ερευνητικό προσωπικό αποχωρεί ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ στις 18 το απόγευμα, έχει δεν έχει τελειώσει τη δουλειά του.Δλδ να ξέρουμε τι λέμε.

  δ)Στο παραπάνω περιγραφόμενο πλαίσιο, δεν είναι περίεργη η απουσία μιας
  θεσμοθετημένης και οργανωμένης διεπαφής επικοινωνίας, αφήνοντας την
  διερεύνηση τυχόν κοινού πεδίου συνεργασίας σε προσωπικές πρωτοβουλίες
  μελών της επιστημονικής κοινότητας και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
  Ουσιαστικά, δεν υπήρξε ποτέ ένας άμεσος, αποτελεσματικός και κυρίως
  ολοκληρωμένος τρόπος οι Ένοπλες Δυνάμεις να ενημερωθούν για τις
  δυνατότητες και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας
  Εκπαίδευσης και αντίστοιχα τα ΑΕΙ/ΤΕΙ να αντιληφθούν τις πραγματικές
  ερευνητικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

  Ουδέν ψευδέστερον.Τόσο απλά.
  Η συνεργασία του ΕΜΠ και με τους 3 κλάδους των ΕΔ είναι πολυεπίπεδη και βαθιά, καταρρίπτοντας τους αστικούς μύθους περί «αριστερίζον προπύργο χίπηδων» (ρε μαλακές έλεος, 30+ έτη η ΔΑΠ βγαίνει 1η και με διαφορά στους φοιτητές, είναι ασέβεια στους κόπους τους!!!).
  Ι)Για αρχή ένας τεράστιος αριθμός αξιωματικών συνεχίζει τις σπουδές του στον προπτυχιακό κλάδο του ΕΜΠ από ΣΣΕ(ΣΕΜ,ΥΠ, ΤΧ, ΜΧ),ΠΝ κοκ. Μάλιστα αυτό είναι μια παράδοση 30+ ετών : Ο γράφων έχει φίλο που ο ταξίαρχος πατέρας του γνώρισε τη μητέρα του, καθηγήτρια του ΕΜΠ, κατά τη διάρκεια του δικού του διδακτορικού στο ΕΜΠ στις αρχές της δεκαετίας του 1980!!!. Επίσης, ο γράφων είχε και έχει όχι απλά γνωστούς αλλά και φίλους που τελείωσαν τον προπτυχιακό κλάδο μαζί του ως εν ενεργεία ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ του ΕΣ. Ουδέν πρόβλημα παρουσιάστηκε ουδέποτε στους αξιωματικούς τόσο από τους φοιτητές και τις φοιτητικές παρατάξεις (αρκετοί από τους οποίους μάλιστα ψηφίζανε και στις γενικές συνελεύσεις παρότι δεν ψηφίζανε στις εκλογές) όσο και από τους εκπαιδευτικούς.Εν συνεχεία, υπάρχουν συγκεκριμένα μετατπυχιακά (πχ αυτό με τις μαθηματικές εφαρμογές) στο οποιο γίνονται συχνά δεκτοί αξιωματικοί των ΕΔ. Άρα έχουμε ήδη κάθε έτος μερικές ΔΕΚΑΔΕΣ αξιωματικούς να τελειώνουν το ΕΜΠ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το αν έχουν γνώση οι ΕΔ για το ποιος κάνει τι εντός του ΕΜΠ.

  ΙΙ)Εν συνεχεία, υπάρχουν κοινά ερευνητικά επίσημα προγράμματα και καθηγητές του ΕΜΠ συμμετέχουν με κοινές δημοσιεύσεις. Ενδεικτικά αναφέρω την A.P. Markopoulos,
  A. Fragkou, P.D. Kasidiaris and J.P. Davim, “Gamification
  in Engineering Education and Professional Training”,
  International Journal of Mechanical Engineering
  Education, Vol. 43(2), pp. 118-131, 2015. DOI:
  10.1177/0306419015591324 με 2 συμμετέχοντες από το ΠΝ και είμαι σίγουρος πως αν κάτσω και ψάξω θα βρώ μερικές δεκάδες την τελευταία 10ετία.

  Ανεπίσημα, επίσης είθισται να υπάρχει μεγάλη συνεργασία, με καθηγητές των ανώτατων στρατιωτικών σχολών να συμβουλεύουν τους αντίστοιχους των στρατιωτικών (αρκετοί από αυτούς άλλωστε ήταν φοιτητές τους) ενώ γίνονται μέχρι και επισκέψεις(!!!) φοιτητών στρατιωτικών σχολών στο ΕΜΠ:
  Μην πάμε μακριά, κελευστές της ΥΠΑΝ του 2016 στο ΕΜΠ:
  http://users.ntua.gr/amark/images/News/IMG_20160624_114632.jpg

  Αν αρχίσω να μετράω το πόσοι από τις επιστημονικές υπηρεσίες των ΕΔ πηγαινοέρχονται ανεπίσημα στο Μετσόβιο κάνοντας ό,τι μετρήσουν θέλουν, θα χάσω το λογαριασμό! Και η ανεπίσημη λειτουργία, αφενός παρακάμπτει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΕΜΠ, αφετέρου προστατεύει και από τα «περίεργα ώτα» αφού δεν υπάρχει τρόπος να ενημερωθούν του ποιος κάνει τι και πότε (δεν υπάρχουν στοιχεία).
  ΙΙΙ)Τέλος αποτελεί συχνό φαινόμενο να είναι ωρομίσθιοι καθηγητές ή ΥΔ τέτοιων ιδρυμάτων (πχ ο Μαρουλάς που δίδασκε μαθηματικά στη ΣΣΕ).

  Εν κατακλείδι, δεν έχω ακριβώς καταλάβει τι ακριβώς ζητά παραπάνω η ανάρτηση.

  α)Ζητά να φτιάξει το ΕΜΠ στρατωτικής τεχνολογίας μεταπτυχιακά; Μα αυτό αφενός απαγορεύεται και αφετέρου ας τα προκυρήξουν οι ΑΝΩΤΑΤΕΣ στρατιωτικές σχολές με τη συμμετοχή καθηγητών του ΕΜΠ που επιτρέπεται.
  β)Θέλει ημερίδα κάθε χρόνο η ηγεσία των ΕΔ για τις δυνατότητες του ΕΜΠ; Αυτό είναι γελοίο! Αφενός υπάρχει το σάιτ κάθε εργαστηρίου και καθηγητή με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα (το ΕΜΠ δεν μαζεύει 200+ καθηγητές σε μια σελίδα), αφετέρου δε υπάρχει και το τηλεφωνο αν θέλουν να μάθουν παραπάνω το τι κάνει. Και μετά υπάρχουν και τα ραντεβού, τι εμποδίζει το δείνα Σχη να πάει να μιλήσει με έναν προφέσσορα;

  γ)Θέλουν οι ΕΔ να κάνουν τα εργαστήρια του ΕΜΠ έρευνα για πάρτη τους; Η έρευνα για αυστηρά πολεμικούς σκοπούς στο ΕΜΠ απαγορεύεται εδώ και έναν αιώνα(!!!) και επίσης το ΕΜΠ όπως και πολλά άλλα ιδρύματα έχουν ελάχιστα μέτρα ασφαλείας. Εφόσον οι στρατιωτικές σχολές έχουν το δικαίωμα να κάνουν έρευνα και επίσης έχουν και χώρο.Ας φτιάξουν τα εργαστήρια εκεί και ας προσλάβουν περισσότερους σοβαρούς ερευνητές να τους βγάλουν τη δουλειά, σταματώντας να ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΡΧΙΒΥΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΥΡΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (ΜΗ ΔΙΑΝΟΗΘΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΤΟ ΑΡΝΗΘΕΙ).

  δ)Τέλος, υπάρχει και ένα πρακτικό μεν, εξέχουσης σημασίας ζήτημα: Την έρευνα στο ΕΜΠ ποιος θα την πληρώσει; Ο ΥΔ-δούλος (καθότι μάλλον απλήρωτος) του προφέσσορα θα διεξάγει έρευνα μέχρι ένας σημείο. Δεν μπορεί να ζητάνε οι ΕΔ να δουλεύουν για πάρτη τους για μεγάλο χρονικό διάστημα ερευνητές δίχως λεφτά. Το ϊδρυμα μπορεί να αφήσει τις διατάξεις να χρησιμοποιηθούν από το στρατωτικό προσωπικό ή να δώσει συμβουλές αλλά πρέπει να στάξουν λεφτά. Αν πάλι είναι διαθέσιμες οι ΕΔ να δώσουν λεφτά για διδακτορικά (διατηρώ προσωπικά ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ επιφυλάξεις γιατί γνωρίζω προσωπικά το πώς κατέληξαν τα προγράμματα), τι ακριβώς τις εμποδίζει να τα προκυρήξουν διατμηματικά, στις δικές τους ανώτατες σχολές; Και ας κάνει κάποιες μετρήσεις ο ΥΔ στο ΕΜΠ στο πλαίσιο της συνεπίβλεψης.

  Εν κατακλείδι, αφενός ευχαριστώ το e-amyna που δίνει την ευκαιρία να διαλύσουμε αστικούς μύθους (το ΕΜΠ είναι ένα μάτσο αριστεροί χίπηδες που εμποδίζει την έρευνα των ΕΔ) αφετέρου διαφωνώ με την ανάρτηση: τα ελληνικά ιδρύματα έχουν αφήσει σε μεγάλο βαθμό τις ΕΔ να κανουν Ο,ΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ εντός τους, αρκεί να μην παραβιάζεται το πλαίσιο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ. Καθηγητές που γκρινιάζουν πως δεν μπορούν να συνεργαστούν με τις ΕΔ προσωπικά διατηρώ το δικαίωμα να τους αντιμετωπίζω με καχυποψία γιατί υπάρχουν και οι υποψιες πως έχουν μυριστεί γκαφρά από τις ΕΔ και θέλουν να μασαμπουκιάσουν και απο εκεί.

  Το πραγματικό πρόβλημα έγκειται στις ΕΔ που δεν έχουν αποφασίσει πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσουν το θέμα της πανεπιστημιακής έρευνας στις δικές τους τριτοβάθμιες σχολές και δεν έχουν αποφασίσει να επανδρώσουν επιτέλους τα δικά τους θεσμοθετημένα εργαλεία για έρευνα και τεχνολογία πολεμικών εφαρμογών (Τα θερμά μου συγχαρητήρια για όσους διαβάσανε το σεντόνι).

  • Walton

   Η τελευταία παράγραφος του ΠΚ περιέχει σημαντικό μέρος του προβλήματος που παραγματεύεται το παραπάνω άρθρο. Επίσης δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για το πως θα μπορούσε να εμπλακεί σε έρευνα στρατιωτικών εφαρμογών το υπάρχον προσωπικό που είτε υπηρεσιακά είτε από προσωπική πρωτοβουλία ολοκληρώνουν σπουδές σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

  • Larisaios

   Συγχαρητήρια, είναι απόλαυση να διαβάζεις τόσο ενημερωμένες και διεξοδικές αναρτήσεις.

  • NK

   Ευχαριστώ για την ανάρτηση.

  • AegeanBlue

   Σε γενικές γραμμές συμφωνώ μαζί σου και να προσθέσω ότι πέρσι τέτοια εποχή είχε πραγματοποιηθεί και ημερίδα στο ΕΜΠ με θέμα τις «Προκατασκευασμένες και Στρατιωτικές Γέφυρες», στην οποία συμμετείχαν η ΔΜΧ/ΓΕΣ και η ΣΤΕΑΜΧ με εισηγητές αξιωματικούς του ΕΣ (με πολιτική περιβολή για ευνόητους λόγους…). Από την άλλη βέβαια, όποιος κάνει μια βόλτα στο ΕΜΠ, σίγουρα θα έχει παρατηρήσει τις απειλητικές αφίσες των γνωστών ακροαριστερών καλόπαιδων που στοχοποιούν συστηματικά το ακαδημαϊκό προσωπικό (παλαιότερα τους καθηγητές που έστησαν το έργο με τις θερμικές κάμερες στο φράχτη του Έβρου, σήμερα εκείνους που συνυπέγραψαν το Μνημόνιο Συνεργασίας με τον ΓΕΝ).

   • Πάτε καλά;

    Τα γνωστα κωλόπαιδα πάντα έβαζαν αφίσσες και εξαφανίζονταν. Συμφωνώ πως είναι πρόβλημα αλλά αυτό είναι ένα γενικό θέμα και όχι απλά των στρατιωτικών προγραμμάτων στο ΕΜΠ και για τν ακρίβεια μπορώ να σκεφτώ 2000 λόγους που πρέπει να παταχθούν πιο σημαντικούς από τα στρατιωτικά προγράμματα. Ακόμα και οι Εαακιτες στο προπύργιο τους στο ΕΜΠ δεν ανακατεύονταν με τέτοια θέματα (ίσως λόγω έρευνας) ενώ οι κνίτες δεν γκρινιάζουν για τέτοια ζητήματα (άλλωστε για τους ΚΝΕ, έρευνα για το στρατό=έρευνα για το κράτος=έρευνα για το ΛΑΟ=ΚΑΛΟ) εκτός και αν αναγράφεται η λέξη ΝΑΤΟ. Αφαιρείς τη λέξη ΝΑΤΟ και περνά τον έλεγχο ακόμα και του Κουτσούμπα.

    ΥΓ. Αν κυνηγήσουν τον Μανωλάκο των ΜΜ, θα πέσει ξύλο. Αφού είναι ρε ο αδερφός της Δ. Μανωλάκου του ΚΚΕ (και σύζυγος του περιβόητου Γόντικα), θα τους βαράνε οι κνίτες μέχρι να έρθει ο σοσσιαλισμ…σόρρυ η δευτέρα παρουσία ήθελα να γράψω.

  • Πάτε καλά;

   Απλά για την ιστορία

   G.V. Seretis, G. Kouzilos, D.E. Manolakos, C.G. Provatidis, On the graphene nanoplatelets reinforcement of hand lay-up glass fabric/epoxy laminated composites, Composites Part B: Engineering, Available online 11 March 2017, ISSN 1359-8368, http://doi.org/10.101

   Το δεύτερο μέλος είναι ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΩΝ ΕΔ. Δλδ μιλάμε πως οι ΕΔ εχουν πολιτικο προσωπικο, το οποιο και παραγει ερευνα για το ΕΜΠ σε αντικειμενα οπως αλεξισφαιρα γιλεκα. Και εννοείται πως αν ψάξω θα βρώ και άλλα πολλά.
   Δλδ τι ακριβώς θέλουν παραπάνω οι ΕΔ, να τους πάροουν στο Μετσόβιο από το χεράκι και να τους βγαλουν προγράμματα ή
   θελουν οι προφέσσορες του ΕΜΠ να συμμετασχουν σε προγραμματα του ΥπΑΜ δίχως να έχει την γενικη εποπτεια στρατιωτικος φορέας (ΜΕ Ο,ΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ.

   ΥΓ. Ο γράφων έχει περάσει από καμιά 10ρια ΑΕΙ στα χρόνια σπουδών του (για μαθηματα). Δεν υπαρχουν πολλα ΑΕΙ στην Ευρωπη που να εχουν δωσει τετοιο free passage στις
   Ενοπλες δυνάμεις της χώρας τους όπως το Μετσόβιο.

  • Χριστός ανέστη!
   Ακόμα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του e-amyna και ένα πολύ δυνατό σχόλιο του Πάτε καλά; Θα έλεγα μάλιστα ότι αποτελώ παράδειγμα που επιβεβαιώνει τα λεγόμενά του, ως Αξιωματικός Μηχανικός της ΠΑ και διδάκτωρ του ΕΜΠ. Και δεν είμαι ο μόνος, υπάρχουν αρκετές δεκάδες ακόμα Μηχανικοί της ΠΑ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει διδακτορικές σπουδές στο ΕΜΠ, καθώς και σε άλλα ΑΕΙ. Το αυτό συμβαίνει και με Αξιωματικούς άλλων Κλάδων των ΕΔ.
   Ορμώμενος από την τελευταία παράγραφο του σχολίου του αγαπητού Πάτε καλά;, θα ήθελα να επισημάνω ορισμένες από τις προόδους που έχουν γίνει τα τελευταία έτη στα ΑΣΕΙ και έτυχε να τις γνωρίζω:
   – Κατ’ αρχάς, και οι τρεις Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές υπέστησαν προσφάτως και με επιτυχία εξωτερική αξιολόγηση από καθηγητές διεθνούς κύρους, διαδικασία η οποία τις πιστοποιεί ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
   – Η ΣΣΕ, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, έχει ξεκινήσει από το 2014 δύο μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία προχωρούν κανονικά και μπορεί να τα παρακολουθήσει προσωπικό εντός και εκτός ΕΔ: http://sse-tuc.edu.gr/ Ήδη ετοιμάζονται διάφορες ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις από διπλωματικές…
   – Παράλληλα, η ΣΣΕ διοργανώνει τακτικά διεθνή επιστημονικά Συνέδρια, π.χ.: https://sse.army.gr/el/news/call-papers-optima-2017
   – Στο ίδιο πνεύμα, η ΣΙ εξετάζει σε συνεργασία με την ΣΝΔ τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος. Παρά τα όποια προβλήματα, η διακλαδικότητα στα ΑΣΕΙ προχωράει καλά…
   – Στην Σχολή Ικάρων, στην οποία διδάσκω ως Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό, πέραν της γενικότερης έρευνας, η οποία πιστοποιείται από ανάλογες δημοσιεύσεις, γίνεται και πιο “στοχευμένη” έρευνα, με σκοπό την παροχή απαντήσεων σε πιο “υπηρεσιακά” θέματα που απασχολούν την ΠΑ και τις ΕΔ εν γένει. Εντελώς τυχαία, σας παραθέτω σύνδεσμο σε μια πρόσφατη δημοσίευσή μας: http://www.scienpress.com/download.asp?ID=184991

   Σαφώς υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση από το επιθυμητό επίπεδο συνεργασίας ΕΔ – ΑΣΕΙ – ΑΕΙ – ερευνητικών κέντρων των ΕΔ, καθώς και της εγχώριας βιομηχανίας. Όμως, τα τελευταία έτη έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα στα ΑΣΕΙ, τα οποία βήματα γίνονται μάλλον με επιταχυνόμενους ρυθμούς και παρά την μείωση των εισακτέων και των ανάλογων κονδυλίων…

   • Πάτε καλά;

    Κ. Ζηκίδη,
    στο εξωτερικό μπορούν να μπουν επιβλέποντες στα διδακτορικά και υπάλληλοι εταιριών, αρκεί να έχουν διδακτορικό. By the same token που λένε και οι Αγγλοσάξονες, οι ΣΝΔ/ΣΙ/ΣΣΕ και το επιστημονικό της προσωπικό μπορεί μια χαρά να επιβλέψει διδακτορικά και αναλάβει επίβλεψη έργων και όπου χρειάζεται, ας μπουν ως συνεπιβλέποντες οι καθηγητές από ΕΜΠ ή τα ερευνητικά ιδρύματα (πχ Δημόκριτος, ΕΚΕΤΑ κοκ). Δε χρειάζεται παραπάνω πλαίσιο για την παραγωγή έρευνας. Απλά από όσα έχουν υποπέσει στην αντίληψη μου δε σας χωνεύουν πολύ στο ΥπΑΜ (υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, πολιτικοί κοκ) και δεν θέλουν να αναλάβουν ερευνητικό έργο οι σχολές. Το γιατί, μάλλον είναι μεγάλη ιστορία (μόνο υποψίες έχω).

  • M.K.E

   Φιλε μου τρομερη αναλυση αλλα με συγχωρεις,θα διαφωνησω σε πολλα σημεια μαζι σου,μονο και μονο γιατι μιλαμε για την ελλαδικη πραγματικοτητα.
   Σε μια χωρα που στον κορυδαλλο εγινε πισινα για ελιτ κρατουμενους,που καταστρατηγουνται συνεχως νομοι και αθρα του Συνταγματος η ερμηνευονται κατα το δοκουν,πο υπουργοι ξεχνανε στικακια η βρισκουν λεφτα στη διαδρομη απο το σπιτι τους προς το υπουργειο,μιλαμε για εσωτερικο κανονισμο σαν να απευθυνομαστε στο Χαρβαρντ η στο Γειλ;Εχεις δικιο στο σημειο που αναφερεις οτι θα γινει πολεμος εκει μεσα αν μυριστουν οτι υπαρχει χρημα,οχι ομως οτι ενας νεφελωδης κανονισμος που ερμηνευεται απο κομματικες πλειοψηφιες και ιδεοληψιες η φοβιες θα απαγορευε την διεξαγωγη μιας ερευνας η ενος προγραμματος.
   Ειχε δικιο ο @NK και αλλοι οταν μιλουν για αριστεροκρατια στα πανεπιστημια.Το οτι κερδιζε η ΔΑΠ δε σημαινε απολυτως τπτ γιατι ξερεις πολυ καλα οτι οι αντιδραστικοι μηχανισμοι ανηκαν παντα στην Αριστερα που ηξερε απο πεζοδρομιο σε αντιθεση με τις φλωριες της αλλης πλευρας.Εδω οι ηττημενοι του εμφυλιου καταφεραν να κυβερνουν και να υπαγορευουν σε καθε κυβερνηση πλην χουντας απο το 74 και μετα τα πιστευω τους και λες οτι δεν εχουν εξουσια;
   Οσο ο κατοικος αυτης της γεωγραφικης περιοχης διεπεται απο μια σχιζοφρενικη συμπεριφορα αφενος του Χ»Διαβατη απεναντι στον ισχυρο και στην καθημερινοτητα του απο ψευτομαγκια/αριστεροκουλτουρα/αντιδραστικοτητα σε νομους και θεσμους,τοτε θα βρισκει παντα γονιμο εδαφος αυτος ο ψευτοδιεθνοειρηνισμος-φασισμος με ψηγματα νοσταλγιας διαρκους αντιστασης στη χουντα του 67 και σε οτι την θυμιζει.
   Το ζητουμενο ειναι,οπως πολυ σωστα επισημανες,η ασφαλεια και η ποιοτητα της ερευνας και των προγραμματων που εκ των πραγματων δεν ειναι σε θεση,ουτε η φυση τους αλλωστε τα συγκεκριμενα ιδρυματα να παρεχουν
   Και εδω ερχομαι στην προταση του @cynaegeirus:disqus ελαφρως παραλλαγμενη:Το ΥΠΕΘΑ εχει πολλα κτιρια,μπορει να κανει δυο-τρια πληρως εξοπλισμενα εργαστηρια στα οποια θα ορισει ασφαλεια πολυ καλυτερη απο τους ερμους τους σεκιουριταδες στην πανεπιστημιουπολη και ελεγχομενη προσβαση και μην ακουσω για κοστος τπτ.Ειναι οσο τα εγκαινια των αυτοκινητοδρομων που δεν εχουμε.

   Πολλοι στρατιωτικοι εχουν και δευτερο πτυχο ιδιως απο πολυτεχνεια.Μπορουν λοιπον αυτοι μαζι με καθηγητες η κατοχους διδακτορικου απο ολες τις πολυτεχνικες σχολες της χωρας,αναλογα με το πεδιο βεβαια,να κανουν την ερευνα η τα προγραμματα που επιθυμουν οι ΕΔ και βεβαια το πολιτικο προσωπικο θα εχει πληρη επιγνωση οτι δεν θα κελαηδαει στα καφε και τα κυλικεια και επισης ΕΥΠ και αστυνομια θα τους εχουν υπο ελεγχο.
   Κατ εμε δεν υπαρχει λογος να δημιουργηθουν στρατιωτικα πανεπιστημια γιατι θα αποτελουν ανδρο αναξιοκρατιας σε ενα χωρο που δυστυχως ρεπει σε τετοια φαινομενα.
   Εν ολιγοις,ας ανοιξει ο στρατος τις πυλες του σε επιστημονικο προσωπικο,με καταλληλες προυποθεσεις και υποδομες.Ιδιως στην σημερινη κατασταση και με τα δεδομενα των πανεπιστημιακων ιδρυματων,θα προστρεξουν πολλοι και το κοστος θα ειναι μικρο και το οφελος τεραστιο.Ειναι σε θεση το ΥΕΘΑ να το κανει,θελει απλα τολμη και οργανωση.

   • Πάτε καλά;

    Καλημερες
    α) Θα σου πώ πως μπερδεύεσαι (τουλάχιστον για το ΕΜΠ): Το γεγονός πως οι αριστερές παρατάξεις μπορούσαν κατά καιρούς να μπλοκάρουν την ατζέντα της ΔΑΠ, δε σημαίνει πως μπορούσαν να περάσουν τη δική τους (πχ διακοπή διασύνδεσης ΕΜΠ με επιχειρηματικοτητα). Υπάρχει ας το πούμε μια ισορροπία.
    β)Δεν είμαστε γέιλ και χάρβαρντ γιατί μεταξύ πολλών άλλων δεν τηρείται και ο εσωτερικός κανονισμός.
    γ)Ο (θεωρώ σχετικά σαφής) κανονισμός απαγορεύει ρητά τη διεξαγωγή συγκεκριμένων προγραμμάτων και επιτρέπει άλλων. Ασχέτως αν το ΕΜΠ είναι κατάλληλο μέρος για απόρρητες έρευνες (οχι δεν ειναι με εναν φυλακα ολο το 24ωρο), θέτει όρια στο τι επισήμως μπορείς να κάνεις εντός του ΕΜΠ.
    ΥΓ. Το ΥΕΘΑ δε θελει τολμη και οργανωση αλλα καταργηση και επαναδιαταξη και ξέρεις πώς έχω δυστυχώς δίκιο. :(

    • M.K.E

     ΦΙλε μου δεκτα ολα..δεν θελουν μεσα,μη σωσει και κανουν μεσα τπτ.Εδω το ΚΕΤΑ την δεκαετια του 90,στεγασμενο σε νεοκλασσικο κτιριο,καταλαβαινεις εργονομια οργανωση παρκινγκ δλδ,ειχε κανει RWR για F-104 και F-5.Δε μπορουμε σημερα σε ενα κτιριο της ΕΛΒΟ η του ΥΕΘΑ,εξοπλισμενο με πολλα εργαστηριακα καλουδια πχ να κανουμε παπαδες και με συμμετοχη καθηγητων;
     Θελω να μου πεις ομως αν μαθευτει οτι ενας καθηγητης οποιασηποτε βαθμιδος,μετεχει σε ενα προγραμμα του ειδους,φυσικα εκτος ΕΜΠ,αν θα μπορει να ξαναπαρκαρει αυτοκινητο στο Πολυτεχνειο που διδασκει η να κυκλοφορει χωρις φοβο στον δρομο.
     Για το ΥΕΘΑ δεν εχεις δικιο…εχεις καραδικιο!!!αλλα να σου πω κατι:επειδη ο Πα(ρ)ττον την εχει δει μετεμψυχωση του Κολοκοτρωνη,Παπαγου και Πλαστηρα,μπορει μεσα στην μουρλα του να κανει κανενα καλο περιεργο και να μας στειλει ολους,γιαυτο το λεω.
     Καλη συνεχεια

     • Larisaios

      «Θελω να μου πεις ομως αν μαθευτει οτι ενας καθηγητης οποιασηποτε βαθμιδος,μετεχει σε ενα προγραμμα του ειδους,φυσικα εκτος ΕΜΠ,αν θα μπορει να ξαναπαρκαρει αυτοκινητο στο Πολυτεχνειο που διδασκει η να κυκλοφορει χωρις φοβο στον δρομο.»

      Μα το είπε ήδη, το διδακτικό προσωπικό του ΕΜΠ συνεργάζεται εδώ και δεκαετίες με το ΥΕΘΑ και δεν άνοιξε μύτη. Πόσες φορές να το πεί;

     • Πάτε καλά;

      Μη μασάς ρε, δεν είμαστε τόσο αντιδραστικοί στο ΕΜΠ. Έχει τη φήμη αλλά είναι περισσότερο λόγια παρά ουσία. Έχουν γίνει πολύ πολύ χειρότερα στο ΕΜΠ για τα οποία δεν έχει ανοίξει ρουθούνι (πχ μετρήσεις σε κινητήρα ΜΑΧΗΤΙΚΟΥ αεροσκάφους γαλλικής καταγωγής).

  • Caspian

   Η τελευταία παράγραφος περιγράφει εν συντομία πιο είναι το ορθόδοξο πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να αντιμετωπισθεί το θέμα που διαπραγματεύεται στο άρθρο. Το ότι δεν έχει γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση τίποτα εκτός μετρίων προσπαθειών από τον καιρό που ακόμα το χρήμα έρεε άφθονο, δείχνει ότι βασικό πρόβλημα είναι ότι ποτέ δεν υπήρξε πρόθεση από τον Ε.Σ. να δημιουργηθεί βάση R&D στρατιωτικών εφαρμογών στη χώρα μας. Τα υπόλοιπα (υπαρκτά) που αναφέρεις στην απάντηση έπονται.

   Μία ένσταση, το ΕΜΠ δεν είναι ούτε ο αποκλειστικός ούτε ο καλύτερος εκπρόσωπος της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

   • Πάτε καλά;

    Το ΕΜΠ ομως ειναι στην Αθηνα και διευκολύνει τη ζωή των καθηγητών στις στρατιιωτικες σχολές που θα κληθούν να συνεπιβλέψουν ερευνητικά προγράμματα.Δεν θα ειναι τοσο ευκολο να παρεις μετρησεις στη Θεσσαλονικη ή στην Κρήτη αμα εισαι διδακτορας στη ΣΝΔ ή στη ΣΙ.Όχι πως δε γινεται αλλά γιατι να χρειαστεί να μετακομίσεις; Επιπλεον, η πληθωρα μελων ΔΕΠ που έχει διευκολύνει πολύ το να βρεθει καποιος σχετικος με καθε προγραμματα.Επίσης, οι ανεπισημες αντέννες του ΕΜΠ (πχ Δημοκριτος, ΚΑΠΕ, μεγαλο μερος του ΕΚΕΤΑ) επισης βολευουν για συνεπιβλεψη ερευνητικου εργου.Τελος, το ΕΜΠ ειναι ανεξαρτητο που μειωνει ενα επιπεδο γραφειοκρατιας (η χαρτουρα σταματα στον πρυτανη του πολυτεχνειου αντι να συνεχιζει μετα τον κοσμητορα της πολυτεχνικής).Εννοειται πως αν ο σχετικος καθηγητης ειναι μονο στην Πατρα ή στα Ιωαννινα, θα μπει αυτός όπως επίσης και αν το έργο είναι πχ αμυντικές οχυρώσεις στη Θράκη θα φέρεις καθηγητή από το ΔΠΘ αλλά γιατί να κάνεις τη ζωή δύσκολη των ανθρώπων που κάνουν έρευνα στην Αττική; Τουτέστιν, πιστεύω στις μειωμένες αποστάσεις εξού και το ΕΜΠ ως κυρίαρχο όργανο όταν μιλάμε για επίβλεψη έργου στις στρατιωτικές σχολές της Αττικής.

    • Caspian

     To γεωγραφικό πλεονέκτημα που αναφέρεις δε θεωρώ πως είναι αποφασιστικός παράγοντας σε θέματα συνεργασίας-συντονισμού στη σημερινή εποχή. Στα μεταπτυχιακά της ΣΣΕ που γίνονται σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο της Κρήτης γίνεται ένα μπάχαλο στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα που πιστεύω οφείλεται κατά βάση σε αυτόν το λόγο. Αλλά αυτό είναι κάτι αρκετά διαφορετικό από την έρευνα η οποία μπορεί εύκολα να είναι αποκεντρωμένη, χωρίς να υποτιμώ την αμεσότητα της επικοινωνίας πρόσωπο-με-πρόσωπο, ή της ύπαρξης εξοπλισμού σε κεντρικό σημείο. Δε νομίζω ότι η εμπλοκή σε ερευνητικό έργο μία ομάδα ενός καθηγητή του ΔΠΘ με το πεδίο εφαρμογής του έργου να αφορά τη Θράκη (κάτι πολύ σχετικό όταν σήμερα το ζητούμενο είναι οι ίδιες λύσεις να είναι προσαρμόσιμες σε διαφορετικά περιβάλλοντα και καταστάσεις) απολαμβάνει κάποιο ιδιαίτερο πρακτικό πλεονέκτημα έναντι μίας άλλης τεχνικά καταλληλότερης ομάδας, επείδη είναι «κοντά». Και το αντίστοιχο σε σχέση με την ύπαρξη των αθηναϊκών ιδρυμάτων κοντά στα κέντρα αποφάσεων των ιθυνόντων. Σε βιομηχανικό επίπεδο πολυπληθείς ομάδες εταιρειών από διάφορες χώρες συντονίζονται καθημερινά με πληθώρα μέσων. Σημαντικό και ρεαλιστικό πρόβλημα ανακύπτει όταν διαφέρουν (πολύ) οι ζώνες ώρας, κάτι που για τους νομούς της χώρας μας φυσικά δεν ισχύει :)

     Η ένστασή μου σε σχέση με το ΕΜΠ έχει να κάνει κυρίως με το ότι αφενός το μπάχαλο που δημιουργούν οι μπαχαλάκηδες του ΕΜΠ είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό άλλων ιδρυμάτων, Αφετέρου υπάρχουν τομείς έρευνας που εξ αντικειμένου δε δύναται να τους καλύψει το ΕΜΠ είτε ολοκληρωτικά ή το ίδιο καλά σε σχέση τμήματα ΑΕΙ. Και τέλος κρατάω και μία επιφύλαξη σε σχέση με το έργο που γίνεται στο ΕΜΠ και για το αν αυτό υπερτιμάται. Οι περισσότερες διακρίσεις ομάδων που τυγχάνουν δημοσιότητας προέρχονται από Πολυτεχνεία της περιφέρειας, ή τουλάχιστον αυτή είναι η εντύπωσή μου.

     • Πάτε καλά;

      α. Και εγώ δεν το πίστευα για την εντοπιότητα μέχρι που το είδα στην πράξη να δουλεύει (ειδικά στη βιομηχανία). Είναι μεγάλο πράγμα η ρουτίνα- άλλο να πρέπει ο σπουδαστής στη ΣΝΔ να πάρει άδεια να μετακομίσει στην Πάτρα (πχ χαρτια, στεγαση, οδοιπορικά κοκ) ή ο καθηγητής του ΑΕΙ να πάει Αθήνα και άλλο απλά κάθε μέρα να παίρνει το αμάξι και να πηγαίνει σε άλλο προάστειο της ίδιας πόλης για 2 μέρες. Γλυτώνεις χρόνο έτσι ο οποίος είναι κομβικός στη διάθεση για συνεργασία.
      β. Το ΕΜΠ είναι ένα τεράστιο ίδρυμα (σε θέμα προσωπικού) το οποίο έχει για αυτό μεγάλο μέρος διαθεσιμου προσωπικού. ‘Οσο για τις διακρίσεις, εξαρτώνται από την ομάδα (σε κάθε ΑΕΙ υπάρχουν εργάτες και κυφηνες) αλλά εγώ μεταξύ πχ της καλύτερης ομάδας του ΕΜΠ και της ομάδας του ΔΠΘ για επίβλεψη έργου στη Θράκη, θα πάρω ΔΠΘ. Είμαι φανατικός οπαδός της εντοπιότητας, προσφέρει πολύ μεγάλη ευελίξια και συντομεύει και το χρόνο λήψης αποφάσεων.

      ΥΓ. Η φήμη του ΕΜΠ για τους μπαχαλάκηδες ειναι υπερβολική. Ισως επειδή νομίζετε πως όταν καίγεται το κτιριο της Στουρνάρη υπάρχουν εργαστήρια εκεί (όχι).

 • NK

  Καλημέρα, Χριστός Ανέστη.

  Μερικές αφοριστικές απόψεις, στο κομμάτι που ξέρω, των θεωρητικολόγων-παπαρολόγων των ελλαδικών Αν-επιστημίων (copyright: Κώστας Κόλμερ):

  «Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το 2016, το Πολεμικό Ναυτικό προχώρησε σε υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Κρήτης»

  -Έστω.

  » και το Γ’ΣΣ/NRDC-GR με τη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο οποίο λειτουργεί ήδη η Έδρα Στρατηγικών Σπουδών του ΓΕΕΘΑ.»

  -Ο Χ Ι. Carpet bombing και απεμπλουτισμένο ουράνιο σε οτιδήποτε έχει την λέξη »Κοινωνικό και Ανθρωπιστικό» στα Ανεπιστήμια. Μ Ο Ν Ο κλασική φιλολογία και ιστορικό-αρχαιολογικό. Όλα τα άλλα είναι η βασιλική οδός προς την ανεργία-μιζεραμπιλισμό.
  Είναι ύβρις να λέμε ότι οι αστράτευτοι των Ανεπιστημίων έχουν τίποτα να διδάξουν σε στρατηγικό επίπεδο σε αξιωματικούς των ΕΔ, όσο απόλεμοι και αν είναι οι δεύτεροι. ΑΝ φτάσουμε να μιλάμε για τέτοιους καθηγητές, μάλιστα :

  http://explore.georgetown.edu/people/dsm62/#_ga=1.107500994.1359915671.1493031707

  DAVID S. MAXWELL
  ASSOCIATE DIRECTOR
  COLONEL, US ARMY (RET) MR.
  Center for Security Studies (CSS)
  GEORGETOWN UNIVERSITY

  David S. Maxwell is a 30-year veteran of the US Army retiring as a Special Forces Colonel with his final assignment serving on the military faculty teaching national security at the National War College. He spent the majority of his military service overseas with over 20 years in Asia, primarily in Korea, Japan, and the Philippines leading organizations from the A-Team to the Joint Special Operations Task Force level.

  Κοιτάξτε faculty σχολής στρατηγικών σπουδών: Αξιωματικοί ειδικών δυνάμεων, βετεράνοι της CIA και της RAND Corporation με υπηρεσία σε Μέση Ανατολή, κλπ. Συχνά και τα δύο:

  Tom McNaugher
  Professor in the Practice
  101 Mortara
  Professor in the Practice, Director of Studies for Security Studies Program. Formerly Vice President for Army Studies at the RAND Corporation (2001-2007) and Senior Fellow at the Brookings Institution (1989-1995). Army officer, 1968-75, with service in Vietnam (1970-71).

  https://css.georgetown.edu/about/facultystaff

  »Παράλληλα, η εχθρότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις έχει περιοριστεί δραστικά και πλέον χαρακτηρίζει ελάχιστες και μεμονωμένες περιπτώσεις.»

  -Δεν περιγράφω άλλο !!! Σταμάτησαν μήπως οι καταλήψεις, οι μολότωφ, οι παρατάξεις, το παραεμπόριο από παράνομους, το άσυλο (ανιάτων και) εγκληματικότητας στα Ανεπιστήμια; Σταμάτησαν να καίγονται τα τρόλε’υ’ που περνάνε από Πατησίων; Σταμάτησε η συμμετοχή των φοιτητοπατέρων στα εκλεκτορικά »καθηγητών»; Επανήλθε ο νόμος Διαμαντοπούλου; Έκλεισαν σούμπιτες οι απίθανες »»»’σχολές»»»’ όπου δίδασκε άντρας-γυναίκα-παιδί-κουμπάρος-μπατζανάκης-συμπέθερος; Καθάρισε η γραμματεία του Καποδιστριακού (τρίζουν τα κόκκαλα) με τους 250 συνεπώνυμους; Έγινε καμία εξωτερική αξιολόγηση τα τελευταία 4 χρόνια ή έχουμε παλι χτίσιμο και ξύλο και »αντισυμβατικές δράσεις» με στειλιάρια;
  Το καθεστώς της Μεταπολίτευσης ΔΕΝ θα αφήσει εύκολα τα Ανεπιστήμια, εκεί αναπαράγεται και στηρίζει την ιδεολογική του κυριαρχία-τρομοκρατία.
  Για τις ΕΔ τα Ανεπιστήμια είναι μόνο κίνδυνος τύφου και χολέρας. Επισυνάπτεται εικόνα από ΑΠΘ.

  ΜΟΝΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΙΠΟΝ .

  Μετά τιμής.
  Ένας απόφοιτος ελλαδικού Ανεπιστημίου.

  https://uploads.disquscdn.com/images/227de77d980f88d2d1ea5a40f0a72de2263cd8d1fa89e1a6ba226c78141152d1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5d68064732c8066f0bce5a355cd3af4aee2d45bb47a4810cdd87cfe5d5e3d282.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f8ea1a96a88ab6cc4ee8c81289ac3358c68681d3ab87ba492433a8170429a58.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b6a4c630b2ae9975dc9cf2d547d63d3465ff88f90fee40e9151031f2cf210e2d.jpg

  • Φτωχός και μόνος κάου – μπόυ

   Καλό θα ήταν να μας πεις και τι ακριβώς πρέπει να διδάσκουν τα τμήματα Κλασικών Σπουδών και τα τμήματα Ιστορίας – Αρχαιολογίας γιατί και εκεί υπάρχουν ένα σωρό μπολσεβίκοι και ποιος ξέρει τι θα λένε στα παιδιά. Κατά τα άλλα πρόκειται για ένα σημείωμα που γράφτηκε σε λάθος χρόνο. Για την ακρίβεια με τρεις μέρες καθυστέρηση.
   Μετά τιμής
   ‘Ένας απόφοιτος Νεοελληνικής Φιλολογίας
   ΜΔΣ στο ΜΝΕΣ του ΑΠΘ

   • NK

    Τίποτα, δεν έχουν σημασία οι καθηγητές, το μπολσεβίκοι ή μη είναι σχεδόν αδιάφορο…

    Ας κάνουν ότι κάνουν ήδη οι φιλόλογοι και οι ιστορικοί, όσο διαβάζουν τους κλασικούς δεν μπορεί να πάνε τελείως στραβά.

    Η ίδια η έννοια της σχολής «κοινωνικών επιστημών», gender studies κλπ, είναι, όπως είπα, η Βασιλική οδός προς την ανεργία και τον μιζεραμπιλισμό, καλλιεργεί την γκρίνια ως επιστήμη.

    Και δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν στις ΕΔ.

    Είπα, αφορισμοί.

    Υγ. Μπολσεβίκοι, ανάρχες ή ΧΑ, το ξύλο και η ανομία έχει σημασία, όχι το πρόσημο.

    • Φτωχός και μόνος κάου – μπόυ

     1. Εγώ πάλι δε βλέπω άχρηστες τις κοινωνικές επιστήμες ακριβώς επειδή ο μαρασμός και η απαξίωσή τους (και συνολικά των ανθρωπιστικών επιστημών) προς όφελος ενός μίζερου, επαρχιώτικου θετικισμού και στυγνού υλισμού μας έφερε στα χάλια του σήμερα να μετράμε τους ανθρώπους σαν αφηρημένους αριθμούς και ποσοστά επί τοις εκατό. Οι gender studies έχουν τη χρησιμότητά τους, ανάμεσα στα άλλα και για όσους τουλάχιστον δε βλέπουν τις γυναίκες σαν φωτογραφίες του Playboy και όσους σέβονται τις ερωτικές επιλογές του διπλανού τους. Έχουν γίνει μόδα βέβαια εσχάτως αλλά θα περάσει και θα μπουν στις φυσιολογικές τους διαστάσεις. Άχρηστες σπουδές δεν είναι, είναι απλώς υπερεκτιμημένες, αρκετά βαρετές και κατά την κρίση μου ψιλοαμερικανιά.
     2. Οι κλασικοί δεν είναι θεοί ούτε η ανάγνωσή τους σε κάνει απαραίτητα καλύτερο. Οι μισοί ναζί που έκαψαν την ελληνική ύπαιθρο ήξεραν πολύ καλύτερα κλασικούς από το μέσο Έλληνα και άνθρωποι που ξέρουν απ’έξω τα ευαγγέλια δε μπορούν να αγαπήσουν ούτε τ’άντερά τους. Ετοιμάζονται πάλι φανατικοί αναγνώστες της αρχαίας ελληνικής γραμματείας να ανέβουν με κελεμπίες στον Όλυμπο και να κάνουν άλλες ανάλογες γελοιότητες. Από την άλλη η μισή Ελλάδα πέφτει ανάσκελα με τις ψιλές και τις δασείες αλλά δεν μπορεί να καταλάβει ούτε τρεις παραγράφους από την Απολογία του Σωκράτη ή την παθολογία του πολέμου στον Θουκυδίδη.
     3. Είναι εύκολο το κατηγορητήριο στους νέους ανθρώπους για την αθλιότητα στα πανεπιστήμια αλλά γιατί θα έπρεπε αυτοί να είναι καλύτεροι από τους γονείς τους; Πόσο σέβεται ο μέσος νεοέλληνας το κράτος και τη δημόσια περιουσία; Τι πρότυπο δίνει στο παιδί του πέρα από συναλλαγή, βόλεμα, διαφθορά, υποκρισία, κατινιά; Οι νέοι άνθρωποι δείχνουν με τις πράξεις τους, είτε ως βίαιη αντίδραση είτε ως πλήρη ταύτιση το ίδιο πράγμα: το πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέυ. Τρομάζουμε όταν κοιτάμε αυτό το πορτραίτο γιατί αυτή είναι η εικόνα μας, χωρίς φτιασίδια και ψεύτικους καθρέφτες (τυπικότητες, ευγένειες, ρητορείες, φτηνό πατριωτισμό, υποκριτικό ενδιαφέρον για τον άλλον). Τα νέα παιδιά πνίγονται στην βρωμοκοινωνία που κατασκευάσαμε και άλλα αντιδρούν βίαια, άλλα συμβιβάζονται και τα βγάζουν μετά αλλού, άλλα ψάχνουν πώς να μας εκδικηθούν για το χάλι που τους κληροδοτήσαμε.
     Κλείνω. Στις δυο τελευταίες φωτογραφίες είναι η είσοδος στο νέο κτήριο της Φιλοσοφικής του ΑΠΘ από την πλευρά του παλιού κτηρίου. Προφανώς είναι εικόνα μετά από εκλογές ή κατά το διάστημα που δεν υπήρχε προσωπικό καθαριότητας. Ακριβώς απέναντι και δεξιά ήταν στο τραπεζάκι της παράταξής του ο γράφων, τριάντα πέντε χρόνια πριν. Δε λέω, και τότε το χάλι με τις αφίσες και τα συνθήματα υπήρχε, απλώς σε κάπως μικρότερο βαθμό. Τότε, υπήρχε η προοπτική, έστω και θεωρητικά, να αλλάξουν κάποια πράγματα. Μπορούσε κανείς να διοχετεύσει την οργή του σε κανάλια κοινωνικά αποδεκτά. Σήμερα; Τι έχει απομείνει σήμερα; Η σιωπή, η τυφλή εξέγερση ή ο μηδενισμός και το βόλεμα;

     • mich

      Συμφωνώ μέχρι κεραίας! Πάντως ΤΕΤΟΙΟ χάλι ακόμα και μετά από εκλογές δεν θυμάμαι (τριανταπέντε χρόνια πριν και εγώ)…

  • mich

   Είχα χρόνια να μπώ στη Φιλοσοφική. Σοκαριστικές εικόνες…

  • Πάτε καλά;

   Θίγεις μεγάλο ζήτημα για τον αριθμό αποφοίτων θεωρητικών σχολών. Σε 1η άποψη δε διαφωνώ αλλά να ξέρεις το πρόβλημα είναι πανευρωπαικό. Μου λεγε Βελγίδα χημικός πως λέγανε στη σχολή της το ανέκδοτο πως η πιο συνηθισμένη ατάκα αποφοίτου κοινωνικων επιστημων ειναι «θα θελατε και αναψυκτικο μαζί με τις πατάτες σας;». Το γιατί πάμε έτσι είναι μια τεράστια συζήτηση.

   • NK

    Το πρόβλημα είναι της Δύσης γενικώς.

    Θεωρητική σχολή από θεωρητική σχολή έχει διαφορά πάντως.

    Φιλολογία , Ιστορία, ναι.
    Μπουρδολογία , κοινωνιολογία, όπως τα λες, ντελιβεράς ή ανεργία.

    Ειδικά στην Ελλάδα, το να περνάει σχεδόν το 80% των μαθητών σε κάποια σχολή , προφανώς οδηγεί στο να μην βρίσκει δουλειά ή στο να εξάγουμε μαζικά γιατρούς και μηχανικούς.

    • Cynaegeirus

     2 φίλους ιστορικό αρχαιολογικό έχω – γνωριμία στα ΥΕΑ – και οι 2 μπήκαν λόγω ανεργίας στο δημόσιο ως σωφρονιστικοί υπάλληλοι. ένας γνωστός έχει μπαρκάρει και έχει φτάσει λοστρόμος τώρα.
     και οι μηχανικοί τώρα πεινάνε. να ναι καλά η αραβική χερσόνησος.

     • mich

      Για τους αποφοίτους του Ιστορικού – Αρχαιολογικού παλιά υπήρχε η διέξοδος της μέσης εκπαίδευσης (έτσι κι αλλιώς τουλάχιστον το 70% αυτήν έχει στο νου του εξ αρχής). Τώρα πια (δηλαδή τουλάχιστον 15-20 χρόνια τώρα) μόνο ως αναπληρωτής κι όποιος αντέξει… Για τους δε αρχαιολόγους, ας μην το κουβεντιάζουμε καλύτερα!

 • Cynaegeirus

  Έρευνα για τον στρατό μόνο σε στρατιωτικό ίδρυμα. Έχω προτείνει παλιότερα την ίδρυση Στρ Πανεπιστημίου με συγχώνευση της ΣΣΑΣ, τα τμήματα Σωμάτων και Μηχανικών των ΣΣΕ/ΣΝΔ/ΣΙ, τις σχολές Όπλων, Σωμάτων, Διευθύνσεων, Σχολές επιτελών, πολέμου, εθνικής άμυνας κτλ σε ένα κτήριο για την φοίτηση υπαξιωματικών, αξ εξ ΑΕΙ, αξκων κτλ για θέσεις ανώτερων και ανώτατων υπαξιωματικών, ανθυπασπιστών (αμερικανικού τύπου), τεχνικών αξιωματικών και αξιωματικών διαφόρων ειδικοτήτων. Στο ίδιο Πανεπιστήμιο μπορούν να ενταχθούν τα κέντρα τεχνολογίας και ότι άλλο κρατά μυστικό ο στρατός. όλα με κοινή φύλαξη, προσωπικό, δμ και διοίκηση

 • notis kas

  Είδα τα πτερυγιάκια στην φώτο και θυμήθηκα ότι προπτυχιακά ο καθηγητής του τομέα, με κύριο ερευνητικό αντικείμενο τη ροή σε στροβιλοκινητήρες μας είχε πάει εκδρομή στην Αγχίαλο όπου μεταξύ άλλων χαζεύαμε ανοικτούς κινητήρες μαχητικών και για κάποιο φεγγάρι είχε φέρει και έναν κινητήρα από F5 στο εργαστήριο, ώστε να δούμε στην πράξη πως είναι αυτά τα οποία διδασκόμασταν. Τότε υπέθετα ότι ο στρατός έχει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τα πανεπιστήμια.

  Προσωπικά με ξενίζει η ανάγκη να γίνονται τα πάντα από στρατιωτικό προσωπικό και σε έδαφος ελεγχόμενο από τον στρατό. Ο στρατός είναι για να πολεμάει. Η έρευνα ας μείνει στην ερευνητική κοινότητα. Άλλωστε σε πολλές από τις στρατιωτικές εφαρμογές τις οποίες θα μπορούσα να φανταστώ να ερευνώνται από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, απαιτείται ακριβός εξοπλισμός ο οποίος υπάρχει ήδη στο πανεπιστήμιο, για ποιο λόγο να στηθεί εκ του μηδενός ένα εργαστήριο στο στρατιωτικό ερευνητικό κέντρο; Και πόσα εργαστήρια να στηθούν πια; Σε πόσες ερευνητικές κατευθύνσεις;

  • Πάτε καλά;

   Ωπ, συνάδελφος. Τι τελειώσαμε αγαπητέ; Βόλο; ΑΠΘ; Πάτρα;

   • notis kas

    ΑΠΘ, αλλά πέρασα και από ΕΜΠ και Δημόκριτο. Εσύ;

    • Πάτε καλά;

     ΕΜΠ από Ελλάδα. Το περίμενα για Αγχίαλο-σιγά μη μας πήγαινε ο Μαθιου εκδρομή, θα ζήταγε να του φέρουν τον κινητήρα στο λαμπ.

     • notis kas

      Ε ΕΜΠ, κράτος εν κράτει. :)

  • Thanos

   Πάντως στο υπόγειο του ΑΠΘ έπαιζε jet κινητήρας στον οποίο γινόντουσαν δοκιμές/πειράματα (1999-2000)

 • SKYRAIDER1

  Μια καλή ευκαιρία(ίσως η καλύτερη μέχρι στιγμής) για την προώθηση
  μιας συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και των ΕΕΔ, ήταν το πρόγραμμα
  HEMPAS.

  Ή ατυχής εξέλιξη αυτής της προσπάθειας έφερε όμως περισσότερη
  δυσπιστία, απογοήτευση και «απέχθεια» μεταξύ των συμμετεχόντων.

  https://belisarius21.wordpress.com/?s=hempas

 • SPY_GR

  Πανεπιστημιακή αμυντική έρευνα στην Ελλάδα; Σιγά τα ωά!
  Αυτά είναι για τους ιμπεριαλιστές, στρατόκαυλους, φασίστες, καπιταλιστές, δεξιούς, πολεμοκάπηλους, φιλονατοικούς και φιλοαμερικανούς!

  Χωρίς να μακρηγορήσω επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, τα Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ ίσως να είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα κομματικοποίησης και επικράτησης της ψευτοαριστερής «προοδευτικής» και «διεθνιστικής – πασιφιστικής» ιδεολογίας. Μιας ιδεολογίας που δειλά-δειλά άρχισε να κάνει τα πρώτα της βήματα αρχές της δεκαετίας του ’60 και να προχωρήσει με άλματα από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 μέχρι σήμερα.
  Ολα τα κόμματα που κυβέρνησαν στο μεσοδιάστημα, μηδενός εξαιρουμένου, για τους δικούς τους λόγους χάιδεψαν, ανέχτηκαν και υποδαύλισαν την ιδεολογία αυτή…

  • Πάτε καλά;

   Τζάμπα έγραφα το σεντόνι, έτσι; :( :( :(

   • SPY_GR

    χα χα χα το…σεντόνι είναι εμπεριστατωμένο και εύστοχο, το έχω διαβάσει ήδη! Δεν αντιλέγω σε όλα άν και επικεντρώνεσαι στο ΕΜΠ.
    Δυστυχώς όμως οι δικές μου εμπειρίες απο την τριτοβάθμια είναι αυτές που περιέγραψα παραπάνω, πολύ φοβάμαι ότι και το ΕΜΠ δεν έχει ξεφύγει λίγο έως πολύ από αυτόν τον κανόνα και γιατί άλλωστε;

  • Stam

   Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη!!

   Μιας και η σύζυγός μου είναι καθηγήτρια στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος θα μου επιτρέψεις να έχω μία διαφορετική άποψη μιας και γνωρίζω ότι πλέον του διδακτικού της έργου, εμπλέκεται και σε 2-3 ερευνητικά έργα (ευρωπαϊκής χρηματοδότησης) που αφορούν ανάπτυξη καινοτομίας στο αντικείμενο του τμήματος. Οι συνάδελφοί της, διδάκτορες ως επί το πλείστον είναι αφοσιωμένοι στο αντικείμενό τους και πραγματικά κάνουν καλή δουλειά αν αναλογιστεί κανείς ότι η χρηματοδότηση για τις ερευνητικές προτάσεις που υποβάλλουν δεν έχει σταματήσει τα τελευταία 10 έτη.
   Όταν θα γίνει σαφές ότι μόνο να κερδίσουμε έχουμε όλοι (και ως χώρα) όταν θα εστιάσουμε σε ανάπτυξη και καινοτομία, τότε θα μπορούμε να προχωρήσουμε και σε έναν (γενικότερο μακροπρόθεσμο) σχεδιασμό.
   Σε συσχετισμό με το άρθρο, η λύση που προτείνει ο Kυναίγειρος με βρίσκει αναφανδόν σύμφωνο, εκτιμώ πως αυτό πρέπει να δρομολογηθεί από την ηγεσία. (ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΜΥΝΑΣ) Η καλή αρχή με τα μεταπτυχιακά της ΣΣΕ μπορεί να αποτελέσει και την συνέχεια για μία ολιστική προσέγγιση στον χώρο της στρατιωτικής, ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Ας αφήσουμε πίσω τα στερεότυπα που κυριαρχούσαν την δεκαετία του 80 κι ας κάνουμε την διαφορά. Ο καθένας εκεί που μπορεί.
   Και για κλείσιμο να αναφέρω δύο περιστατικά για το πως δουλεύει η «φίλη και γείτων».
   Συμμετείχα πριν χρόνια σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που αφορούσε ανάπτυξη συστήματος υποστηρικτικής τεχνολογίας για ΑμεΑ. Στο consortium δυνατοί φορείς από την Κεντρική Ευρώπη και ένας «κρατικός» τουρκικός φορέας. Οι άνθρωποι αυτοί, μπήκαν στο consortium, τα αγγλικά τους απερίγραπτα, το επίπεδο γνώσεών τους επίσης. Καταλάβαμε πολύ γρήγορα ότι το μόνο που ήθελαν ήταν να «πάρουν» και όχι να «προσφέρουν». Εμείς ως Έλληνες εταίροι, περιορίσαμε την ροή της τεχνογνωσίας στο ελάχιστο επιτρεπτό δυνατό. Το αποτέλεσμα! Μετά την λήξη του προγράμματος, οι «μηχανικοί» της «φίλης και γείτονος» σε δύο χρόνια παρουσίασαν το δικό τους πρωτότυπο! Πολύ απλά! Και αυτό γινόταν από το 1990 έως το 2015 όπου οι περισσότεροι σοβαροί coordinators πλέον δεν επέλεγαν εταίρους από την συγκεκριμένη χώρα!

   • Πάτε καλά;

    Δε χρειάζοντα εμάς για τέτοια πρωτότυπα, αγοράζουν κάτι ξένο και κάνουν reverse engineering. Απλά η συμμετοχή στο πρότζεκτ ήταν μπας και αποκομήσουν κάτι έξτρα από τεχνογνωσία. Ωστόσο, δεδομένης της ανικανότητας απορρόφησης σημαντικής τεχνογνωσίας, δεν είμαι σίγουρος το πόσο απορροφούν από τέτοια έργα.

 • eazy

  ΟΚ…ριχτε μια ματια εδω και το ξανασυζηταμε http://www.mydaytondailynews.com/news/udri-lands-largest-air-force-contract-school-history/GXNdHf1EgY4II7vOCVJd1N/

  • Πάτε καλά;

   Η Αμερική αποτελεί πολύ ιδιαίτερη περίπτωση όσον αφορά τα ΑΕΙ της και τη χρηματοδότηση τους. Επίσης και τα πρότεκτ που χρηματοδοτούν οι ΕΔ είναι ιδιαίτερη περίπτωση, πχ μπορουν να χρηματοδοτήσουν πρότζεκτ για την ασφάλεια του ηλεκτρικού δικτύου της Βιρτζίνια στη λογική πως ο στρατός χρειάζεται ρεύμα ακόμα και υπό ακραίες καταστάσεις (προτζεκτ που στην Ευρώπη θα πληρώνανε πολιτικές υπηρεσίες). Θέλω όμως άλλο ένα σεντόνι για να το αναλύσω και έχω να βάλω πλυντήριο :S.

   • eazy

    Δεν χρειαζεται κανενα σεντονι,τα πραγματα ειναι απλα,θελει η USAF να μειωσει κοστη τι κανει;Αναθετει το προτζεκτ σε εναν απο τους αναγνωρισμενους παγκοσμιως πανεπιστημιακους σε ζητηματα 6 σιγμα ,τον χρηματοδοτει και του ζηταει αποτελεσματα …εδω ακομη μετακινουμε μοιρες στα χαρτια…

    • Πάτε καλά;

     Και γιατί δεν το έδωσε σε εταιρία εφόσον είναι τεχνική μελέτη; Αν ειναι τόσο απλά, ας το έδινε με διαγωνισμό σε τεχνική εταιρία του χώρου- στα 6 σιγμα υπάρχουν μηχανικοι (πρωταθλητες, μαυρες ζωνες κοκ) που μπορούν να κάνουν τη δουλειά το ίδιο καλά και φτηνότερα. Σου λέω μην μπλέξουμε με Αμερικανικά ΑΕΙ, λειτουργούν με άλλα συστήματα.

     • eazy

      Μα γιατι θελει ενα συστημα θεμελιωμενο πανω σε επιστημονικου επιπεδου ερευνα το οποιο θα εχει βαθος…οσο για το ζητημα των Ελληνικων ΑΕΙ ,το προβλημα ειναι οτι εχουν συνηθισει σε ερευνες τυπου «πλερωνε και μη ερευνα» με ολιγη απο προοδευτικοτητα πραγμα που αποκλειει καθε ερευνα στα ζητηματα αμυνας

 • Aias

  Άλλο μπήκα να δω και είδα το άρθρο.
  Συγχαρητήρια στον αρθρογράφο ,κάτι τέτοιες αναρτήσεις κάνουν το μπλογκ ξεχωριστό.
  Συγχαρητήρια στον «πάτε καλά» ,κάτι τέτοιοι αναγνώστες, σχολιαστές απογειώνουν τον χώρο.
  Στο συγκεκριμένο θέμα δεν μπορώ να πω πολλά, ευτυχώς ήδη βλέπω αξιόλογα σχόλια από άλλους.
  Αυτό που θα πω είναι προϊόν ακριβώς της άγνοιας και αδύναμης μόρφωσης μου.
  Πρακτικά πράγματα.
  Το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα ,όποιας βαθμίδας, από την στιγμή που απολαμβάνει κρατική χρηματοδότηση, τότε δεν δεσμεύεται από κανένα εσωτερικό κανονισμό.
  Δεσμεύεται από το κρατικό συμφέρον και μόνο και ανάλογα ποιό είναι αυτό.
  Η μέχρι σήμερα εμπλοκή που αναφέρεται στο άρθρο ,αρματαγωγα για παράδειγμα, δεν το λες και τεράστια επιτυχία, ούτε σε χρόνο ούτε σε κόστος προγράμματος σχεδίασης.
  Προσωπική άποψη πάντα.
  Τέλος ,δεν είμαι αντίθετος στην παράλληλη πολυποίκιλης κατεύθυνσης μόρφωση των στελεχών.
  Καλό είναι να μπαίνουν όρια όμως.
  Το σημαντικότερο είναι να γίνει κατανοητό πως οι αγορές θα γίνονται από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος θα βάζει το χέρι στην τσέπη για την έρευνα εξέλιξη του προϊόντος.

 • the division bell

  Ωραίο το σχόλιο του Πάτε Καλά.
  Στο προκείμενο και επειδή τυγχάνει να γνωρίζω και τους δυο τομείς (ΕΣ και Πανεπιστήμια) και από την καλή και από την ανάποδη, το βασικό θέμα είναι ένα: τα ΓΚΑΦΡΑ.
  Αυτός που θα σου κάνει έρευνα υψηλού επιπέδου πρέπει να φάει. Επίσης τα μηχανήματα και τα όργανα έχουν κόστος (και συντήρηση/αναλώσιμα). RnD με τρίχες δεν γίνεται. Και επειδή αυτή την στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει ΜΙΑ γενικώς (και στις ΕΔ και στα Παν.) μην περιμένετε έρευνα. Ενδεικτικά θα αναφέρω οτι ο εργαστηριακός προυπολογισμός του ΑΠΘ είναι πετσοκομμένος κατά 98%(!!!) σε σχέση με το 2009, ενώ οι υποψ. διδάκτορες-άμισθα κορόιδα την κάνουν σιγά-σιγά για άλλες πολιτείες… Για τον προυπολογισμό των ΕΔ (και δη τον ερευνητικό) τα ξέρετε, μην επεκτείνομαι…
  Υ.Γ. Όσοι κάνουν αυτή την στιγμή σοβαρή έρευνα στην Ελλάδα είναι ΗΡΩΕΣ…

 • .+-

  Καλα ολα αυτα που λεγονται στο αρθρο. Αλλα παρατηρησα οτι λοιπει μια σημαντικη αναφορα: «Το βαλαντιο και η θεληση»
  γιατι στην ουσια αυτο ειναι το προβλημα. ακομη και στην «χρυση εποχη» προτιμηθηκαν οπλικα συστηματα που ειχαν αναπτυχτει στο εξωτερικο. «Βιαζοντουσαν», ηταν η συνηθης δικαιολογια. Ναι, αλλα ετσι, με «δουλειες του ποδαριου», ποτε δεν προκειται να δουμε «ασπρη μερα». Στο κειμενο αναφερθηκατε σε DRFM, sw για FPGA. Ολα, μα ολα, ηταν εισαγωμενα. Ευτχυως κατι «περασε» στις ελληνικες εταιριες. Αλλα στην ουσια ειναι «ψιχουλα» μπροστα στο συνολο!
  Μια οποιαδηποτε προσπαθεια ερευνας με σκοπο να βγει «κατι» χρειαζεται χρονο αρκετο και χρημα για την χρηματοδοτηση,χωρις να αγνωηθει οτι υπαρχει παντα το «ρισκο». Ποσα δοθηκαν για ελληνικα συστηματα; Ποσα «πηραμε πισω» με την μορφη οπλικων συστηματων;
  Η ζυγαρια ειναι αμειλικτη. Μην κοιτατε μονο, αποκλειστικα, καποιες ελληνικες «αποτυχιες». Αυτα συμβαινουν παντου και παντα. Αυτο δεν θα επρεπε ποτε να ειναι εμποδιο.
  Κανονικα τα λαθη του παρελθοντος θα επρεπε να εχουν «διδαξει». Εγω ομως δεν το βλεπω να εχει γινει. Ενδιαφερθηκαν ποτε αυτοι οι ιδιοι; ενδιαφερθηκαν οι πολιτικοι προϊσταμενοι; Δεν μιλαω μονο για τα σημερινα, αλλα για το τι συνεβη σε μονιμη και διαχρονικη βαση. Μελετηθηκε ποτε το συνολικο προβλημα; που χωλαινουν; που «χανεται η μπαλα» και δεν «βγαινει»;
  Το να αποκτας «ετοιμα» απο τον προμηθευτη του εξωτερικου ηταν και ειναι παντα η ευκολη και σιγουρη λυση. Εχει καθιερωθει σχεδον παντου.
  Αλλα ετσι, μονιμα οι ΕΕΔ θα παραμεινουν, απλοι «πελατες». Τιποτα αλλο.
  Τωρα εαν οι ΕΕΔ δεν γνωριζουν πραγματικα τι θα πει «μακροπροθεσμος σχεδιασμος» που να ευνοει την ερευνα, την ελληνικη αμυντικη βιομηχανια, σιγουρα ανοιγω ενα τεραστιο κεφαλαιο.
  Αλλα, απλα, δεν γινεται, ομως, να διαβαζουμε δημοσια, για τεχνικα χαρακτηριστικα που εχουν σαν προθεμα το, ή την, «βελτιστη» αποδοση. Δεν ειναι ετσι που γινονται οι τεχνικες προδιαγραφες. Απλα, «ψαρευουν» στα «θολα» και οτι βγει, με βαση τον τραπεζικο δανεισμο που φερνει «προικα» ο προμηθευτης.
  Ή αλλαζουν ριζικα πολλα πραγματα, η ακομη και τον επομενο αιωνα θα ειμαστε εδω να συζηταμε για ΕΠΑ, αντισταθμηστικα, ή τα προβληματα που τα συνοδευουν, αγναντευοντας τον οριζοντα και ζηλευοντας, αυτα, που θα διαβαζουμε για τις δυνατοτητες της αμυντικης βιομηχανιας των «αλλων».

 • Ioannis Vagias

  Αναφορικά με τα προγράμματα αμυντικής έρευνας που διεξάγουν πανεπιστήμια στο εξωτερικό, τα πνευματικά δικαιώματα έχει ο φορέας που χρηματοδοτεί την έρευνα και όχι de facto το πανεπιστήμιο.

  Την επίβλεψη ερευνητικών προγραμμάτων μπορούν να αναλάβουν και εξειδικευμένοι επαγγελματίες με εκτεταμένη εμπειρία στο χώρο. Δεν είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη η κατοχή διδακτορικού τίτλου.

 • Ioannis Vagias

  Η ορθολογικότερη λύση για την αμυντική έρευνα είναι η ένωση του ΚΕΤΕΣ, ΕΤΗΜ κακ ΚΕΤΕΝ και η οργάνωση τους σε ενιαίο φορέα έρευνας και η στενή συνεργασία με τις στρατιωτικές σχολές.
  Αναφορικά με τις τελευταίες, ίσως πρέπει να εξεταστεί η αλλαγή λειτουργίας τους. Η εισαγωγή δηλαδή να γίνεται μετά την απόκτηση πανεπιστημιακού τίτλου από εγχώριο η αλλοδαπό ίδρυμα, και η φοίτηση στις στρατιωτικές σχολές να είναι διετής, εστιασμένη στη στρατιωτική αγωγή και την αμυντική έρευνα με την απόδοση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
  Το πρόβλημα σε αυτό το εγχείρημα είναι η ποιότητα κοινωνικής παιδείας που παρέχεται στα πανεπιστήμια, μιας και εκεί έχουν παρεισφρήσει αναρχικά και κομμουνιστικά στοιχεία που κάνουν πλύση εγκεφάλου στη νεολαία. Αυτό είναι ένα καρκίνωμα που ακόμα δεν έχει αντιμετωπιστεί.

  • Cynaegeirus

   Σε αυτό το θέμα η πρότασή μου ήταν υβριδική:
   Συνέχιση των 3 σχολών με 3ετές πρόγραμμα για απόφοιτους λυκείου και συγκεκριμένες ειδικότητες
   1 έτος εντός της ΣΣΕ για απόφοιτους ΑΕΙ, αξ εξ υπαξιωματικών και ΔΕΑ, για τα σώματα ως επι το πλείστον.
   Δεν αντικαθιστάτε ούτε η καμία σχολή στο πολεμικό της έργο ούτε η ίδια μπορεί να τραβάει 4 χρόνια και άλλα τόσα σε ΑΕΙ για να βγάζει 2ης τάξης μηχανικούς.
   Μην ξεχνάμε σκοπός του στρατού είναι ο φόνος και όχι οι διαλέξεις.

   Τα αει θέλουν βελτιώσεις πχ ιδιωτικοποίηση, κατάργηση φοιτητικών εκλογών, άμεση εκδίωξη σε περίπτωση προβληματικού φοιτητή, ΤΡΙΕΤΙΑ (4 έτη μόνο κατηγορία μηχανικών και 5 οι γιατροί) και ένωση με ΤΕΙ (1-2 έτος κολέγιο για δασκάλους, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα)
   η θητεία στα 18 με καλή παραμονή 18-24 μήνες στρώνει και ΑΕΙ και επιτήδειους.