Συνοπτικός οδηγός για τα Προγράμματα FMS, FMF και EDA

23
Στις 30 Ιουλίου 2014 εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η δωρεάν παραχώρηση 320 φορτηγών οχημάτων HEMMT από τα αμερικανικά πλεονάσματα (EDA) για τις ανάγκες του Ελληνικού Στρατού. Το πρόγραμμα δεν υλοποιείται λόγω αδυναμίας κάλυψης του κόστους μεταφοράς ύψους €8,5 εκατ.

Οι ΗΠΑ αποτελούν διαχρονικά τη χώρα προέλευσης σημαντικών κύριων οπλικών συστημάτων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον συνεπώς, να κατανοήσουμε τις σχετικές διακρατικές διαδικασίες και παραμέτρους προμηθειών και συγκεκριμένα το πρόγραμμα FMS (Foreign Military Sales), τη χρηματοδότηση FMF (Foreign Military Financing), το πρόγραμμα EDA (Excess Defense Articles) και το πως αυτά αλληλεπιδρούν. Έχοντας αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο μας στο πρόγραμμα FMS για παροχή ανταλλακτικών και υπηρεσιών υποστήριξης μετά την πώληση, θα επικεντρωθούμε στη παρούσα ανάρτηση στην περίπτωση της αρχικής πώλησης ενός οπλικού συστήματος, χωρίς βέβαια να φιλοδοξούμε να καλύψουμε στον περιορισμένο χώρο ένός άρθρου όλες τις παραμέτρους των παραπάνω προγραμμάτων.

FMS: Το FMS είναι ένα πρόγραμμα διακρατικής (goverment-to-goverment) μεταβίβασης και πώλησης οπλικών συστημάτων κατασκευής/προέλευσης από τις ΗΠΑ. Εποπτεύεται από την Υπηρεσίας Συνεργασίας Ασφαλείας του υπουργείου Άμυνας (Defence Security Cooperation Agency: DSCA) των ΗΠΑ στην οποία και έχουν εκχωρηθεί οι σχετικές αρμοδιότητες από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Μέσω του προγράμματος FMS, γίνεται χρήση της υποδομής, του προσωπικού και των διαδικασιών προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, προκειμένου να γίνει η διαχείριση και η εκτέλεση της προμήθειας επ’ ωφέλεια του ξένου κράτους.

Μια προμήθεια FMS ξεκινά με την αποστολή ενός αιτήματος προσφοράς (Letter of Request: LOR) στην αρμόδια υπηρεσία της DSCA (Implementing Agency IA/DSCA). Το LOR δεν είναι υποχρεωτικό να έχει τυποποιημένη μορφή. Μπορεί να είναι μια απλή γενική επιστολή ή ένα εξειδικευμένο και αναλυτικό αίτημα. Ανάλογα με το περιεχόμενο του LOR, η απάντηση θα έχει είτε τη μορφή P&A (Pricing and Availability), δηλαδή μια γενική ενημέρωση για τη τρέχουσα τιμή και διαθεσιμότητα του ζητούμενου οπλικού συστήματος, είτε τη μορφή LOA (Letter of Offer and Acceptance), δηλαδή ένας πλήρες και έτοιμο προς υπογραφή διακρατικό σχέδιο σύμβασης προμήθειας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, στο LOA συμπεριλαμβάνεται ο συνοδευτικός εξοπλισμός και οι απαιτούμενες υπηρεσίες αρχικής υποστήριξης (Total Package Approach – TPA). Σημειώνεται ότι προτού αποσταλεί ένα LOA, οφείλει πρώτα να λάβει τη σχετική έγκριση από το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Η πληρωμή μιας προμήθειας FMS κανονικά πραγματοποιείται στο σύνολό της με την υπογραφή του LOA. Συνήθως όμως, σε περιπτώσεις κρατών που ανήκουν στο ΝΑΤΟ, υπάρχει μια διαχρονική συνεργασία και η αποπληρωμή γίνεται με εθνικούς πόρους και όχι μέσω FMF (βλ. παρακάτω), το χρονοδιάγραμμα πληρωμών περιλαμβάνει μια προκαταβολή και εν συνεχεία σταδιακές πληρωμές με την εξέλιξη του προγράμματος και τις παραδόσεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η μετακύλιση πληρωμών μετά την παράδοση ενώ οι πληρωμές είναι αποκλειστικά σε δολάρια ΗΠΑ (USD).

Το πρόγραμμα FMS παρέχει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:

 • Τυποποιημένη και λειτουργική διαδικασία προμήθειας με συνεπακόλουθη εξοικονόμηση χρόνου σε σχέση με τη διενέργεια ενός διεθνούς διαγωνισμού.
 • Δυνατότητα συνδυασμού της προμήθειας, εφόσον είναι εφικτό, με αντίστοιχες των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ με αποτέλεσμα μείωση του κόστους και του χρόνου παράδοσης.
 • Ευκολία διαχείρισης καθώς σε ένα LOA μπορεί να συμπεριληφθεί το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών και υπηρεσιών ακόμα κι αν αυτά προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές ή ακόμα και από τις ίδιες τις ΕΔ των ΗΠΑ (π.χ. εκπαίδευση).
 • Ο έλεγχος ποιότητας και η παρακολούθηση της ομαλής εκτέλεσης της προμήθειας, πραγματοποιείται με τις υψηλού επιπέδου διαδικασίες των τμημάτων προμηθειών του Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Παράλληλα όμως, παρουσιάζει και αξιοσημείωτα μειονεκτήματα σε σύγκριση με μια απ’ ευθείας εμπορική συμφωνία με τον κατασκευαστή, όπως:

 • Οι τιμές του LOA δεν είναι σταθερές αλλά προϋπολογιστικές, ενδέχεται να μεταβληθούν στην πορεία εκτέλεσης της προμήθειας και δεν υπάρχει ρήτρα not-to-exceed. Καθώς απαγορεύεται ρητά η απορρόφηση του ενδεχόμενου επιπλέον κόστους από την Αμερικανική Κυβέρνηση, σε μια τέτοια περίπτωση η χώρα που προμηθεύεται το υλικό είναι υποχρεωμένη είτε να δεχτεί την αύξηση του τιμήματος, είτε να περιορίσει, εφόσον είναι ακόμα εφικτό, την λίστα παραδοτέων. Συνήθως πάντως, οι προμήθειες δεν υπερβαίνουν το αρχικά προϋπολογισμένο ποσό.
 • Οι τιμές των υλικών/υπηρεσιών επιβαρύνονται με 2,5% διαχειριστικό κόστος.
 • Οι προμήθειες FMS δεν προβλέπουν έκδοση και παράδοση κανενός είδους εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας.
 • Οι προμήθειες FMS διέπονται αποκλειστικά και μόνο από το Αμερικανικό Δίκαιο χωρίς δικαίωμα προσφυγής σε διεθνή διαιτησία.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης δεν υπάρχουν σχετικές ρήτρες.
 • Στο LOA δεν μπορεί να συμπεριληφθεί ως ρητή συμβατική υποχρέωση το ποσοστό ΕΠΑ (Ελληνική Προστιθέμενη Αξία) της προμήθειας.
 • Περιλαμβάνουν ρητή αποποίηση κάθε νομικής ευθύνης (liability) της αμερικανικής πλευράς. Γενικά, οι προμήθειες FMS συνοδεύονται από συγκεκριμένους, μη διαπραγματεύσιμους, γενικούς όρους προμηθειών οι οποίοι καθώς έχουν συνταχθεί μονομερώς από την DSCA, εξασφαλίζουν πρωτίστως αν όχι αποκλειστικά τα συμφέροντα της αμερικανικής πλευράς. Για το λόγο αυτό είναι πρακτικά αδύνατη η σύγκριση τιμών με προσφορές παρόμοιων υλικών εκτός πλαισίου FMS ενώ αντίστοιχα είναι αδύνατο ένα LOA να συμπεριληφθεί και ληφθεί υπόψη σε έναν διεθνή διαγωνισμό.

Συχνά αναφέρεται ως πλεονέκτημα των FMS ότι δεν υπάρχουν μεσάζοντες και παράνομες πληρωμές. Πράγματι, στο LOA απαγορεύεται να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε επιπρόσθετη αμοιβή για διαμεσολάβηση ή προμήθεια πώλησης, ενώ υπάρχουν αυστηρές διατάξεις για παράνομες πληρωμές. Βέβαια, παρόμοιες προβλέψεις υπάρχουν σε όλες τις αμυντικές εμπορικές συμβάσεις, των χωρών της ΕΕ τουλάχιστον. Το Ελληνικό Δίκαιο και ο σχετικός Νόμος περί προμηθειών απαγορεύει επίσης ρητά όχι μόνο την οποιαδήποτε επιπρόσθετη αμοιβή διαμεσολάβησης αλλά γενικά τη χρήση οποιουδήποτε ενδιάμεσου ή μεσάζοντα κατά τη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης. Πρακτικά όμως οι παραπάνω διατάξεις, τόσο στην περίπτωση των FMS όσο και των εμπορικών συμβάσεων, απαγορεύουν αλλά δεν μπορούν να αποτρέψουν την καταβολή μιας παράνομης πληρωμής μέσα από παράπλευρες συμβάσεις και τρόπους.

FMF: Το πρόγραμμα FMF υλοποιεί τις αποφάσεις της Αμερικανικής Κυβέρνησης για την χρηματοδοτική υποστήριξη μιας ξένης χώρας προκειμένου να προβεί σε προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ. Η υποστήριξη μπορεί να έχει είτε τη μορφή δανείου είτε τη μορφή δωρεάς, με στόχο την κάλυψη μέρους ή του συνόλου του κόστους της προμήθειας.

Το FMF παρέχεται ως ένα συνολικό ποσό, με συγκεκριμένη, εκτενή, χρονική διαθεσιμότητα, το οποίο η δικαιούχος χώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει όποτε και όπου κρίνει απαραίτητο για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες της σε αμυντικό εξοπλισμό προέλευσης ΗΠΑ (σ.σ. η περίπτωση του Ισραήλ αποτελεί εξαίρεση). Συνήθως, η χρονική διάρκεια των FMF δανείων είναι μικρότερη των δέκα ετών, υπάρχει όμως η δυνατότητα αναχρηματοδότησης μέσω νέων FMF. Η διαχείριση και διάθεση των FMF γίνεται αποκλειστικά σε συνεργασία με αμερικανικές τράπεζες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα FMF δανειακού προγράμματος είναι αυτό που εγκρίθηκε για το Ιράκ το 2016, συνολικού ύψους $2.7 δις ενώ αντίστοιχα παράδειγμα FMF δωρεάς είναι η πρόβλεψη διάθεσης $38 δις στο Ισραήλ στο διάστημα 2019-2028.

Κράτη-αποδέκτες αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας. Από το 2019, το Ισραήλ θα λαμβάνει στρατιωτική βοήθεια ύψους $3,8 δισ. ετησίως για περίοδο 10 ετών, ποσό σημαντικά υψηλότερο από τα $3,1 δισ. της ισχύουσας συμφωνίας.

Συχνά το FMF συγχέεται με το FMS, πρόκειται όμως για δύο διαφορετικά προγράμματα τα οποία μπορούν να βρουν ανεξάρτητη εφαρμογή και δεν είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν. Συγκεκριμένα, μια προμήθεια FMS μπορεί να αποπληρωθεί αποκλειστικά με εθνικούς πόρους του κράτους που προμηθεύεται τον εξοπλισμό ενώ αντίστοιχα, κεφάλαια FMF μπορούν να χρηματοδοτήσουν μια προμήθεια που υλοποιείται με απ’ ευθείας εμπορική σύμβαση με τον κατασκευαστή (Direct Commercial Sales – DCS), χωρίς δηλαδή χρήση FMS.

Παραδείγματα προμήθειας FMS που αποπληρώνονται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους είναι το πρόγραμμα αναβάθμισης των ΑΦΝΣ P-3B Orion του Πολεμικού Ναυτικού και το πρόγραμμα της πρόσφατης προμήθειας των ελικοπτέρων CH-47D Chinook από την Αεροπορία Στρατού, καθώς η Ελλάδα έχει σταματήσει εδώ και αρκετά χρόνια να λαμβάνει υποστήριξη FMF οποιουδήποτε τύπου.

EDA: Μέσω του προγράμματος Πλεοναζόντων Ειδών Άμυνας (Excess Defense Articles: EDA), πραγματοποιείται η διάθεση, σε συμμαχικές και φιλικές χώρες, μεταχειρισμένου εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, που έχει κριθεί πλεονασματικός και έχει αποσυρθεί. Η μεταβίβαση του εξοπλισμού μπορεί να είτε με μειωμένο ή συμβολικό κόστος (50% έως 5% της αρχικής αξίας) είτε δωρεάν, ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση του υλικού. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο εξοπλισμός προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο σε καθεστώς “as is, where is” δηλαδή στην κατάσταση που έχει και παραδοτέος στον χώρο αποθήκευσης. Η αγορά του εξοπλισμού, εφόσον δεν προσφέρεται δωρεάν, η ανακατασκευή του ή/και η αναβάθμισή του μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω FMS και να χρηματοδοτηθούν με FMF, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις. Το κόστος συσκευασίας και μεταφοράς (Packing, Crating, Handling, and Transportation – PCH&T) καλύπτεται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους της χώρας αποδέκτη του εξοπλισμού. Τα τελευταία χρόνια η χώρας μας έχει γίνει αποδέκτης υλικού EDA (π.χ. οχήματα οικογένειας M113, ατρακτίδια LANTIRN, αφη T-2C) αν και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που σχετικά αιτήματα έχουν εγκριθεί από τις ΗΠΑ αλλά δεν παραλαμβάνονται τελικά από την Ελλάδα λόγω κυρίως αδυναμίας κάλυψης του κόστους ανακατασκευής ή/και μεταφοράς (εκτοξευτές MLRS, οχήματα ΗΕΜΜΤ).

 • Fanis Boskos

  Το γεγονός ότι δε μπορούμε να καλύψουμε μόνο τα έξοδα μεταφοράς των HEMMT δείχνει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Ελληνικές Ένοπλες δυνάμεις… Καλές οι επιθεωρήσεις και οι επισκέψεις αλλά μήπως κάποιοι στο Πεντάγωνο πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο σκέψη τους;;;
  Υπάρχουν ένα σωρό Έλληνες πατριώτες έτοιμοι να βοηθήσουν. Γιατί δεν τους «εκμεταλλευόμαστε»;;;
  Μήπως γιατί δε θέλουν κάποιοι ή μήπως γιατί κάποιοι ενοχλούνται;;;
  Υπάρχουν αρκετά υλικά που αν τα πάρουμε θα λύσουν προβλήματα αλλά εμείς απλά προτιμάμε τα Μ113.
  Ειλικρινά αυτό αδυνατό να το κατανοήσω.
  Τα Abrams δε μας «άρεσαν», τα Kiowa είναι ακριβά, τα MLRS κοστίζουν. Απλά κάποιοι ανακυκλώνουν δικαιολογίες τελικά.

  • Aias

   Το γεγονός πως το κράτος δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς υλικού από τις ΗΠΑ ,όντως δείχνει την τραγική κατάσταση που βιώνουν οι ένοπλες δυνάμεις.
   Αυτή είναι μία πλευρά ανάγνωσης της πραγματικότητας.
   Μία άλλη, πιο προσεκτική ματιά, στην ίδια ανάγνωση, μας λέει πως το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό.
   Αν μιλάμε για πενήντα εκατομμύρια, για πεντακόσια, οκτακόσια, ναι είναι οικονομικό.
   Όταν όμως μιλάμε για πέντε και οκτώ εκατομμύρια, το πρόβλημα είναι νοοτροπίας.
   Και είναι χειρότερο.
   Έτσι μπορούμε να καταλήξουμε πως το κράτος δεν έχει ούτε πέντε εκατομμύρια να πληρώσει ή στο πιο σωστό πως το κράτος δεν ξοδεύει ούτε πέντε εκατομμύρια για την άμυνα του , παραπάνω από τις ανελαστικές δαπάνες, συμφωνούμε για ακόμα μια φορά, η χώρα έχει σοβαρότερα θέματα από την ασφάλεια της.

 • M.K.E

  Αλλο ενα κατατοπιστικο αρθρο απο την συντακτικη ομαδα,ευχαριστουμε για την ποιοτικη ενημερωση και κατατοπιση οσον αφορα ολο το φασμα των ορων και καταστασεων που απτονται της στρατιωτικης πραγματικοτητας.
  Εξοργιστικα υποκριτικο το θεμα αδυναμιας ευρεσης πορων για μεταφορα υλικου.Εκτος το οτι το ιδιο το κρατος θα μπορουσε να τα μεταφερει με αρματαγωγα η ακομη και με RORO cargo επιταγμενα,ειναι δειγμα της απολυτης καταντιας μας να ξοδευονται λεφτα αλλου και αλλου και να προφασιζομαστε αδυναμια οικονομικη για την μεταφορα υλικου που θα μας απογειωνε σε δυαντοτητες σε πολλες περιπτωσεις,εκτος εαν υποκρυπτονται αλλοι λογοι,πολιτικοι, πισω απο τετοια εξοφθαλμα γελοια προφαση.
  Τελικα,μετα το δελφικο «μηδεν αγαν» ισως πρεπει να σμιλευτει στην εισοδο της Ακαδημιας Αθηνων το «λεφτα υπαρχουν» ρητο που χαρακτηριζει μια ολοκληρη εποχη,κρατος,νοοτροπια.

  • Γιώργος

   Αγαπητέ Μ.Κ.Ε. που να βρεθούν λεφτά για «εξοπλισμούς» την ώρα που «ο λαός πεινάει»(sic!); Αφετέρου από τη στιγμή που ο ΥΠΕΘΑ σταυρώνει στα scramble τα α/φη κάλιστα αυτά μπορούν να πετούν και άοπλα…Δεν είναι προτεραιότητά μας η άμυνα της χώρας, πάρτε το χαμπάρι.

   • dt

    Ακριβώς! Έκανε η κυβέρνηση με τους φόρους που ψήφισε (που θα έχουν και αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση μελλοντικών φόρων και της οικονομίας αλλά είναι άλλη μεγάλη κουβέντα η αναλογιστική) 6100 εκατομμύρια πλεόνασμα ΠΑΝΩ από το στόχο και τα χρειάζεται για άλλους σκοπούς.

   • M.K.E

    Φοβου πιο πολυ αυτους που «νοιαζονται» παραδοσιακα για την πατριδα,εννοω στην πολιτικη σκηνη,παρα τους δηλωμενους απατριδες μηδενιστες μπολσεβικους που λαδωθηκε το εντερο τους μετα απο μισο αιωνα αφανειας.

    • Γιώργος

     Και οι δύο στην κυβέρνηση είναι. Και οι δύο είναι εξίσου επικίνδυνοι για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.

  • GES

   Εμείς ευχαριστούμε φίλε ΜΚΕ. Απλώς πληροφοριακά, το θαλάσσιο κομμάτι της μεταφοράς δεν αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους PCH&T. Γενικά πάντως, είναι άξια απορίας η τακτική της χώρας μας να ζητάει εξοπλισμό, να εγκρίνεται το σχετικό αίτημα και μετά να μην ολοκληρώνεται η μεταβίβαση λόγω «αδυναμίας» πληρωμής του μεταφορικού κόστους (αν τελικά αυτός είναι ο λόγος). Αντίστοιχα, άξια απορίας είναι και η «λατρεία” κάποιων υπευθύνων για τις προμήθειες μέσω FMS, ξεχνώντας τους σχεδόν “αποικιοκρατικούς” όρους που τις συνοδεύουν.

   • ΑΘΗΝΑΔΗΣ

    Aπορίας άξιο δεν είναι η προτίμηση στα FMS και όχι στα EDA .Τα τελευταία δεν αφήνουν περιθώρια για »ωφέλιμες πληρωμές» προς τα ΄αδιάφθορα και αδέκαστα στελέχη των επιτελείων και των πολιτικών τους προισταμένων.

 • €5,5 εκατ. η προμήθεια-μεταφορά 40 μεταχειρισμένων εκτοξευτών MLRS, €157 εκατ. ο εκσυγχρονισμός τους, €211 εκατ. η προμήθεια νέων βλημάτων ATACMS εκτεταμένου βεληνεκούς και €154 εκατ. η προμήθεια νέων ρουκετών μακρού βεληνεκούς MLRS. (Τιμές 2014).

  • cretanmacedonian

   Ευχαριστω , ειναι προσπαιτουμενο να υλοποιησουμε ολο το πακετο , η μπορουμε να τους παραλαβουμε οπως ειναι και τα υπολοιπα οταν εχουμε τα χρηματα;

   • SteliosFr

    Το να τα μεταφερουμε ειναι το πιο ευκολο, αλλα θελουν εκσυγχρονισμο/οπλα – 522εκ -νουμερο απλησιαστo αυτη τη περιοδο

   • GES

    Τυπικά όχι. Το υλικό EDA δεν αποδεσμεύεται προς μια χώρα υπό την προϋπόθεση εκσυγχρονισμού ή άλλης παράλληλης προμήθειας. Όμως, ειδικά αν πρόκειται για υλικό για το οποίο έχουν δείξει ενδιαφέρον κι άλλες χώρες ή που το κομμάτι της ανακατασκευής / εκσυγχρονισμού του είναι σημαντικό, εφόσον υπήρχε εξ’ αρχής κάποια “ανεπίσημη” διαβεβαίωση της χώρας αποδέκτη ότι θα τα εκσυγχρονίσει και μετά υπαναχωρήσει, πρακτικά μπορούν να σου δημιουργήσουν προβλήματα στην παράδοση (π.χ. να βρεις προς διάθεση αποψιλωμένους εκτοξευτές MLRS) ή και να ακυρώσουν την αρχική έγκριση.

  • Aias

   Άρα
   Με 5,5 αποκτούμε 40 συστήματα, σήμερα !
   Με 4 εκατομμύρια το σύστημα τα αναβαθμίζουμε, τρία τρία ,πέντε πέντε.
   Δέκα ,δώδεκα εκατομμύρια το μήνα; λιγότερο;
   Και μπορεί να ξεκινήσει παράλληλα πρόγραμμα προμήθειας νέων βλημάτων, σιγά σιγά-σιγά.
   Μπορεί να κάνω λάθος ,αλλά δεν κάνω στο πρώτο.
   5,5 και πάρτε τα αύριο το πρωί και αν ξεκινήσει κάτι θα γίνει.
   Το θέμα είναι πως δεν κάνουμε βήμα.
   Έχω την εντύπωση πως είμαστε σε κώμα.

 • Dsnkara

  Τωρα σοβαρα πιστευει κανεις οτι δεν μπορουμε να ναυλώσουμε πλοια για πάρουμε τα MLRS ?

 • Lamousis

  Αν δεν κάνω λάθος τα Kiowa είναι EDA. Όπως αναφέρει το άρθρο αυτά παραλαμβάνονται ως έχουν, στην κατάσταση αποθήκευσης όπου βρίσκονται (as is, where is). Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν στέλνονται τυχαία και ότι κάποια επιτροπή (πιθανόν αυτή: http://www.armynow.net/elikoptera-kiowa-warrior-epitropi-aksiologisis/ ), πάει και «μαρκάρει» συγκεκριμένα ποια θέλουμε. Αν θυμάμαι καλά πριν λίγο καιρό δημοσιεύτηκε ότι υπάρχει εμπλοκή στο θέμα, λόγω του ότι σε κάποια είχε αφαιρεθεί σημαντικός εξοπλισμός ( http://www.viadiplomacy.gr/choris-aerovoithimata-ke-asirmatous-mas-dinoun-ipa-ta-70-oh-58d-kiowa-warrior/ ). Δηλαδή επρόκειτο για ελικόπτερα, τα οποία ενώ είχε «μαρκάρει» επιτροπή, στην πορεία αποκαλύφθηκε ότι τους «έβαλαν χέρι» οι αμερικάνοι; Αν ισχύει κάτι τέτοιο, μπορεί να γίνει στην πορεία εκτέλεσης του EDA; Δηλαδή, να αλλάξει μονομερώς από την πλευρά του πωλητή η κατάσταση του παραδοτέου εξοπλισμού, ενώ αυτός έχει ήδη επιλεγεί;

  • GES

   Η αποδέσμευση ενός οπλικού συστήματος EDA δεν ακολουθείται από συμβατική αναλυτική λίστα των υλικών / παρελκομένων που το συνοδεύουν, ούτε από συγκεκριμένα s/n. Εφόσον το αίτημα εγκριθεί, η χώρα αποδέκτης κάνει συνήθως έναν επιτόπιο έλεγχο όπου επιθεωρεί το υλικό και μπορεί να σημειώσει και ζητήσει συγκεκριμένες παρτίδες ή μονάδες. Εφόσον η μεταβίβαση προχωρήσει σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας, δεν γίνονται αλλαγές στο υλικό ούτε αυτό αποδεσμεύεται για άλλη χώρα. Τονίζουμε όμως το “σε εύλογο χρονικό διάστημα”.

 • Dimitris C. Beis

  Ωραία… βρέθηκε και το δεύτερο Arleigh Burke προς παραχώρηση… Άλλη μια στούκα και θα έχουμε 2 ενεργά και ένα στη δεξαμενή! :)

  • GKP76

   Να προσθέσουμε και το USS «Νathan James» DDG-151, το οποίο έρχεται Ελλάδα, από ότι δείχνουν οι εξελίξεις στην 4η σεζόν της τηλ/κής σειράς «The Last Ship».

 • aris32

  μονο απο τις αποθηκες του αμερικανου θα βρουμε υλικα , ιδιαιτερα για στρατο . για αεροπορια οτι εχει σχεση με ατρακτιδια π.χ λαντιρν γιατι απλα ο αριθμος που εχουμε ειναι μικρος .το ναυτικο αν βρει δευτεροντα πλοια υποστηριξης να στειλει καποια παλιοτερα που εχει καλως . αλλιως για μοναδες πρωτης γραμμης δυσκολα να βρει .

 • Λάμπρος Ε. Π. – εις Η.Π.Α.

  Μερικές γρήγορες παρατηρήσεις για το εξαιρετικά ενημερωτικό άρθρο για τα εν λόγω προγράμματα αμυντικής συνεργασίας Η.Π.Α.:
  1. Το πρόγραμμα FMS περιέχει ορισμένες διαπραγματευτικές διεξόδους διόρθωσης υλικού – απαρτιών εάν αυτό δεν εκπληρώνει απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργικότητας, και εάν ήδη έχουν καταβληθεί πληρωμές αγοράς του εν λόγω υλικού, π.χ., επικύρωση επιστροφής χρηματικών ποσών στους εν Η.Π.Α. λογαριασμούς Ελληνικών ΕΔ, επισκευή υλικού, κ.λ.π.
  2. Ο σχετικός απεικονιζόμενος στον χάρτη αριθμός ΔΩΡΕΑΝ αμυντικής βοήθειας FMS Η.Π.Α. προς Ισραήλ είναι στην τάξη των $3,6 – $3,8 δισεκατομ. ετησίως και όχι πιά στο επίπεδο των $3,1 δισεκατομ. Σστο πρόσφατο παρελθόν πριν την νέα συμφωνία περιόδου δέκα (10) ετών κυβ. Η.Π.Α. Ομπάμα και Ισραήλ του 2016 ήταν ήδη στο επίπεδο των $3,2 δισεκατομ. ετησίως (το Ισραήλ είχε ζητήσει την άνοδό της στο επίπεδο των $5 δισεκατομ. ετησίως). Το παλαιό ποσοστό του 25%-26% αυτής της δωρεάν βοήθειας FMS το οποίον πήγαινε ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ στην Ισραηλινή αμυντική βιομηχανία είναι υπό μείωση και πιθανή εξάλειψη (πριμοδότηση ανταγωνισμού με Αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες στις διεθνείς αγορές).
  3. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να λάβει χώρα για τους Έλληνες αξ. οι οποίοι με ευσυνειδησία, εργατικότητα, και πατριωτισμό χειρίζονται αυτά τα προγράμματα τόσο στην Ελλάδα αλλά ιδιαίτερα εδώ στις Η.Π.Α. στις ανάλογες διοικήσεις αμυντικής συνεργασίας των ΕΔ Η.Π.Α. (π.χ., U.S. Army Security Assistance Command, κ.λ.π.). Η δουλειά τους εξοικονομεί χρήσιμα ποσά για το Ελληνικό κράτος δεδομένου ότι όπως και το άρθρο υπογραμμίζει, το πρόγραμμα FMS λειτουργεί με βάση την δημιουργία καθαρού κέρδους για το Αμερικανικό δημόσιο. Αυτό βέβαια έχει ιδιαίτερη σημασία για την πολυετή περίοδο της Ελληνικής οικονομικής κρίσης η οποία έχει δραστικά και πέραν του δέοντος περιορίσει τις Ελληνικές αμυντικές δαπάνες και προϋπολογισμό.

 • Fanis Boskos

  Η παροιμία λέει: «δεν υπάρχει δε μπορώ, υπάρχει δε θέλω». Και σε αυτήν τη χώρα, την παρούσα χρονική περιόδο ισχύει επακριβώς η παροιμία… Η παρούσα κυβέρνηση απλά δε θέλει να ασχοληθεί με την Άμυνα γιατί της προκαλεί αλλεργία!!! Ότι έχει να κάνει με Σώματα Ασφαλείας και Ένοπλες Δυνάμεις είναι «κακό»!!! Όσο πιο σύντομα η κυβέρνηση αυτή φύγει τόσο καλύτερα. Και είμαστε τυχεροί που τα μεμέτια έχουν πολιτική κρίση διαφορετικά θα είχαμε χάσει το μισό Αιγαίο!!! Οι προδότες κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Όταν λες ότι δε βρίσκεις λεφτά να ναυλώσεις ένα Ro-Ro για να φέρει απλά στρατιωτικά φορτηγά δεν πείθεις κανέναν… Γιατί από την άλλη δίνεις ένα σκασμό λεφτά για τους πρόσφυγες και τις ΜΚΟ.

 • jim_97

  Εξακολουθώ να αμφιβάλω αν τα S-400 θα παραδοθούν. Είναι 100% σίγουρο ότι αν τελικά τα παραλάβουν θα είναι υποβαθμισμένη εξαγωγική έκδοση. Κορυφαίο οπλικό σύστημα αυτής της κατηγορίας είναι απίθανο να εξαχθεί χωρίς να είναι μειωμένων δυνατοτήτων από το αντίστοιχο Ρωσικό, είναι πάγια ρωσική τακτική και όχι μόνο, να έχουν λιγότερες δυνατότητες τα συστήματα που εξάγουν.
  Φυσικά και χρειαζόμαστε νέα όπλα ( μακρού πλήγματος, αντι ραντάρ ) και σχετικό εξοπλισμό, όχι επειδή αγοράζουν S-400, αλλά και για να αντισταθμίσουμε όλα τα υπόλοιπα αντιαεροπορικά συστήματα που θα εισάγουν σε υπηρεσία οι Τούρκοι καθώς και τα πλοία τους με αντιαεροπορικές δυνατότητες.Επίσης χρήσιμο θα ήταν ένα όπλο εδάφους-εδάφους μεγάλου βεληνεκούς που θα μπορούσε να χτυπήσει κάποιες τουρκικές αεροπορικές βάσεις και άλλους στόχους χωρίς να κινδυνέψουν τα μαχητικά μας.
  Κατά 90% οι ΗΠΑ θα διστάζουν να μας δώσουν αυτά τα όπλα αλλά αν δεν θέλουν δεν θα τους παρακαλάμε, υπάρχουν και άλλοι κατασκευαστές όπως η Γαλλία, το Ισραήλ, Σουηδία, Νορβηγία, Γερμανία και πιθανόν και κάποιοι άλλοι.